کتاب آمریکا (۱۱) (ویژه مسائل داخلی آمریکا)

6,000 تومان

کتاب آمریکا (۱۱) (ویژه مسائل داخلی آمریکا)
مروری بر متون فارسی موجود دربارة ایالات متحده نشان میدهد در کنار آثار تاریخی‌ای که وقایع مهم داخلی یا خارجی این کشور را شرح میدهند، بیشتر این متون به سیاست خارجی و نقش این دولت در سیاست بین‌الملل اختصاص دارند و خوانندة ایرانی را با مسائل داخلی، به‌ویژه مسائل اجتماعی آن آشنا نمی‌کنند. کتاب حاضر به‌منظور رفع این نقیصه، در نُه مقاله تهیه شده است:

مقالة اول، با ارائة چهرة کلی از فرهنگ عینی جامعة آمریکا نگاهی تقریباً جامع به سبک زندگی آمریکایی دارد و ویژگیهای آن را با استفاده از شاخصهای آماری تجزیه و تحلیل می‌کند. مقالة دوم، نقش و جایگاه مذهب را در ایالات متحده بررسی میکند و پس از معرفی مهمترین فرقه‌های مذهبی، فضایی را ترسیم میکند که از نگرش کلی آمریکاییان به جایگاه مذهب در زندگی روزمره به‌وجود آمده است. در مقالة سوم نیز رابطة میان مذهب و جنبش تی پارتی در این کشور بیان می‌شود.

مقالة چهارم، جنبش‌های اجتماعی زنان در ایالات متحده را شرح میدهد و در پی پاسخ به چگونگی آغاز، تحول و تناسب آنها با وضعیت متغیر بیرونی است. مقالة پنجم، جنبش میلیشیا، اهداف، مبارزات، و پیامدهای آن را بررسی میکند و درصدد است تا به چرایی اهمیت آن در جامعة آمریکا و فرصتها و محدودیتهای حاصل از فعالیتهای آن برسد.

مقالة ششم با موضوع اقلیتهای سیاسی در آمریکا درخلال روشن کردن تصاویر انواع اقلیتهای سیاسی، به سراغ جنبش نوین تی پارتی نیز می‌رود و آن را به‌عنوان یکی از جدیدترین و مهمترین اقلیتهای سیاسی این کشور واکاوی میکند.

مقالة هفتم، به‌منظور بررسی پدیدة مهاجرت و وضعیت مهاجران در ایالات متحده، تاریخچه، قوانین، و سیاستهای مهاجرتی را شرح میدهد و برخی از مشکلات زندگی مهاجران را در این کشور بیان میکند.

در مقالة هشتم، تبعیض نژادی در آمریکا و جنبه‌های مختلف تاریخی ـ اجتماعی آن بررسی میشود. مقالة پایانی نیز جرم، جنایت، و تروریسم را در این کشور واکاوی میکند و ضمن بررسی مفهومی و سیر تاریخی تروریسم و گروههای تروریستی و بررسی کمّی و کیفی برخی جرائم در این کشور، آثار سوء چنین برداشتهایی را بر زندگی خصوصی و اجتماعی مردمش شرح میدهد.

امید است مجموعة حاضر بتواند گامی کوچک، اما محکم در راستای شناخت کارشناسان کشورمان از پویایی‌های درون جامعة آمریکا بردارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دکتر الهام رسولی ثانی‌آبادی

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران

سال نشر

93