ژئومورفولوژی مناطق شهری

7,500 تومان

بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای شهرها،چگونگی استقرار ساختمانها در داخل شهرها و اثرات توسعه شهر روی لندفرمها و زمینهای اطراف و نظایر اینها، موضوعهای مورد مطالعه ژئومورفولوژی شهری هستند. به عبارت دیگر ژئومورفولوژی شهری در جستجوی مناطقی است که مقر شهر یا ساختمانهای درون آن در زمینهای پایدار و کم آسیب پذیر  مستقر شوند و از سوی دیگر با احداث آنها کمترین خسارات به زمین وارد شود. نبود منبع مناسب برای واحد درسی ژئومورفولوژی مناطق شهری در رشته جغرافیای طبیعی من را به تدوین کتابی در این زمینه علاقه مند نمود. این کتاب متناسب با نیاز علمی محافل دانشگاهی و سازمانهای اجرایی و مراکز تحقیقاتی؛در 5 فصل تدوین گردیده است. در فصل اول مفهوم  ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری مورد بحث قرار گرفته و فصل دوم به رعایت اصول ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزی شهری و تأثیرات آن پرداخته است. محدودیتهای ژئومورفولوژیکی برای  توسعه شهر محتوای فصل سوم را تشکیل می دهد. با توجه به افزایش جمعیت و دخالت روزافزون انسانها در مناطق شهری فصل چهارم به بررسی فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها پرداخته است. به منظور کاربرد روشهای مختلف ژئومورفولوژیک برای تهیه نقشه های مناطق شهری؛ در فصل پنجم به اصول پهنه بندی ژئومورفولوژیکی برای توسعه شهر پرداخت شده است. کتاب حاضر اگرچه برای واحد درسی دانشگاهی ژئومورفولوژی مناطق شهری تدوین شده است؛ اما مطالب آن طوری ارائه گردیده است که برای رشته های برنامه ریزی شهری و شهرسازی؛آمایش سرزمین،برنامه ریزی محیطی،طراحی شهری،مهندسی عمران و علوم مرتبط با موارد مذکور نیز کاربرد دارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

شهرام روستایی , ایرج جباری

سال نشر

88

فصل اول: مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری
1ـ1 مقدمه
2ـ1 مفهوم ژئومورفولوژی شهری
3ـ1 نقش عوارض طبیعی زمین در ساخت شهر
1ـ3ـ1 نقش ناهمواری ها در شکل گیری و استقرار مناطق شهری
2ـ3ـ1 نمونه ای از مقر جغرافیایی شهر و عوارض طبیعی
فصل دوم: محدودیت های ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر
1ـ2 محدودیت های توسعه شهر بر روی عوارض ژئومورفولوژیک
1ـ1ـ2 تشکیلات آهکی
2ـ1ـ2 دشت های سیلابی
3ـ1ـ2 مخروط افکنه ها
4ـ1ـ2 سواحل
5ـ1ـ2 دلتاها
6ـ1ـ2 پرمافراست
7ـ1ـ2 نهشته های یخچالی
2ـ2 محدودیت های حاصل از فرایندهای ژئومورفولوژی برای توسعه شهر
1ـ2ـ2 فرایندهای محدودکننده توسعه شهری در مناطق کویری و بیابانی
2ـ2ـ2 فرایندهای دامنه ای و مشکلات توسعه شهر
3ـ2ـ2 نشست زمین
4ـ2ـ2 فرسایش خاک، تغییرات مجرای رودها و نهشته گذاری
5ـ2ـ2 ناهمواری ها و املاح اتمسفری
6ـ2ـ2 خطرهای زلزله و نقش ژئومورفولوژیک آن در شهرها
7ـ2ـ2 تحریک فرایندهای حوضه های آبخیز و آثار آن ها بر شهرها
فصل سوم: فعالیت های انسانی و بازخورد منفی آن ها در شهرها
1ـ3 اشکال ناهمواری های ایجاد شده به وسیله انسان
1ـ1ـ3 اشکال ناهمواری های انباشتی و تحریک فرایندهای دامنه ای
2ـ1ـ3 زمین پرشده ساحلی
2ـ3 زمین شکل های برداشتی
1ـ2ـ3 بهره برداری از شن و ماسه
2ـ2ـ3 بهره برداری از خاک رس و آهک
3ـ2ـ3 سنگ خرد شده و سنگ ساختمان
3ـ3 تغییر شکل ناهمواری ها طی توسعه شهر
1ـ3ـ3 نقش آسفالت و بتن
2ـ3ـ3 آمایش سرزمین در رابطه با مواد و مصالح خام برای ساخت و سازهای شهری
3ـ3ـ3 تغییرشکل بستر رودها و کاربری های غیرمجاز از آن ها در داخل شهرها
4ـ3 نقش ژئومورفولوژیک مدیران چشم انداز شهری
فصل چهارم: رعایت اصول ژئومورفولوژیک در برنامه ریزی شهری و تأثیرات آن
1ـ4 ژئومورفولوژی و برنامه ریزی زمین
2ـ4 کاربرد و ارزش اطلاعات ژئومورفولوژیک در مدیریت شهری
1ـ2ـ4 ژئومورفولوژی و برنامه ریزی منطقه ای
2ـ2ـ4 ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری
3ـ2ـ4 ژئومورفولوژی و برنامه ریزی زمین و توسعه
4ـ2ـ4 ژئومورفولوژی و مدیریت پس از ساخت و ساز
3ـ4 نقش ارزیابی های ژئومورفولوژیک در سه مرحله توسعه شهری (قبل، بعد و در خلال توسعه)
4ـ4 اطلاعات مناسب ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر
فصل پنجم: اصول پهنه بندی ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر
1ـ5 مقدمه
2ـ5 حدود تأثیر گذاری ریخت شناسی زمین در استقرار و توسعه شهر
3ـ5 فرایندهای ژئومورفولوژیک در قلمرو شهر
4ـ5 کاربرد نقشه های ژئومورفولوژیک و پهنه بندی زمین برای توسعه شهر
1ـ4ـ5 نقشه های مورفولوژیک برای توسعه شهری
5ـ5 طبقه بندی ژئومورفولوژیک زمین های شهری
منابع و مآخذ
نمایه