ژئومورفولوژی ( ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها )

12,000 تومان

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه می گیرد که نمود عمل آن ها در چهره زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار می شود.

نویسنده در این کتاب کوشیده است زمین ریخت های مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمین ساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنه ای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ذوب را توضیح دهد.

این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمه ای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم می کند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ایرج جباری

سال نشر

96

سرآغاز
گفتار اول: مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی
فصل اول: تعریف، قلمرو و تحول ژئومورفولوژی
گفتار دوم: ساختمان و زمین ریخت ها
فصل دوم: زمین ساخت و آتشفشان- سازندگان اصلی پیکره های بزرگ ناهمواری
فصل سوم: زمین ریخت های آتشفشانی و نفوذی در مقیاس کوچک
فصل چهارم: زمین ریخت های چی نخورده و گسلی و کنترل های ساختمانی زهکش ها
فصل پنجم: کنترل های ساختمانی سنگ ها بر روی زمین ریخت ها
گفتار سوم: فرایندها و زمین ریخت ها
فصل ششم: هوازدگی و زمین ریخت ها
فصل هفتم: فرایندهای دامنه ای
فصل هشتم: چشم اندازهای رودخانه ای
فصل نهم: چشم اندازهای یخچالی و رودخانة یخچالی
فصل دهم: چشم اندازهای مجاور یخچالی
فصل یازدهم: چشم اندازهای بادی
فصل دوازدهم: چشم اندازهای ساحلی
گفتار چهارم: آب وهوا و زمین ریخت ها
فصل سیزدهم: ژئومورفولوژی اقلیمی
منابع
نمایه