پیش از تاریخ نقش‌ها ( درآمدی باستان شناختی به پیدایش و تکامل بیان‌های تجسمی )

21,000 تومان

پیش از تاریخ نقش ها درآمدی است به سیر تکمیل و تطور نقش ها، تصاویر و بیان های تجسمی پیش از تاریخ، از نخستین مدارک برجای مانده در میان یافته های باستان شناختی تا شکل گیری نخستین تمدن ها در جنوب غرب ایران و میان رودان باستان. این مطالعه درون چهارچوب نظری مأواگزینی و از منظر بوم شناسی هنرهای سنتی و باستانی به انجام رسیده است. در این کتاب مرزی روشن میان تاریخ هنر و باستان شناسی آن در نظر گرفته شده و شواهد تجسمی فرهنگ های پیش از تاریخی از چشم اندازی باستان شناختی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در هر یک از فصول که به یکی از بازه های زمانی عمده سیر تطور هنرهای تجسمی اختصاص دارد، پیش از توصیف و شرح آثار، زمینه های باستان شناختی آنها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه نیز نزدیک ترین نمونه های مردم شناختی مربوط به آنها به عنوان نمونه ای قیاسی ذکر شده است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

وحید عسکرپور

سال نشر

95

درآمد
فصل اول: کلیات
«پیش از» تاریخ
نقش و «باز»نمود
خیال ورزی
دربارة کتاب
فصل دوم: بوم شناسی هنرهای سنتی و باستانی
بوم شناسی و عناصر آن
زمین سیما
موسیقی و آنیّت کارسیما
نقاشی و آنیّت بخشی به زمین سیما
بوطیقا و مأواگزینی
مراحل فرهنگ انسان و مأواگزینی
مأواگزینی، فرهنگ و دگردیسی فرهنگ های انسانی
تغییر و تطوّر فرهنگ
صورت های مأواگزینی انسان در جهان
روش نگاه: در جستجوی معنای گیرایشی بیان های تجسّمی
فصل سوم: بازی های پیشافرهنگی با امر مجسّم
انسان در وضعیت پیشامأواگزینی
بازة زمانی ـ مکانی
امرار معاش و سکونت
صناعت
بازی و سرآغاز فرهنگ انسانیهاگسون (Hadgson, 2000) در تبیین نخستین تجربیات خط و شکل توسط انسان، آن ها را فاقد معنا یا نماد مشخص در نظر می آورد.
ردپای بازی های آغازین
فرهنگ آشولین
فرهنگ نئاندرتال
فرهنگ های تجسّمی آغازین در قلمرو «هوشیاری»ها
پیرایای پیشامأواگزین
تجسّم در ساحت پیشامأواگزینی
فصل چهارم: خلاقیت و آغاز زمان
انسان و آغاز مأواگزینی
بازة زمانی ـ مکانی
امرار معاش و سکونت
صناعت
خلاقیت و «انفجار» فرهنگ
نخستین شواهد رشد و شکوفایی خلاقیت در انسان ها
خلاقیت و ذهنیت سیّال
شکارچیان و غارها
تجسّم در ساحت مأواگزینی آغازین
فصل پنجم: توحّش و اهلیت؛ آغاز مرزها
انسان و تقویت مأواگزینی
بازة زمانی ـ مکانی
امرار معاش و سکونت
صناعت
در میانة تأهل و توحش
شواهد فرهنگ تجسّمی در عرصة اساطیری
تجلّی انسان به سبک نوسنگی
تجلّی جانوران به سبک نوسنگی
سرچشمه های هندسه
خانه ای برای اسطوره های اجدادی
گذشته
اجداد
خانه
انسان
قلمرو اهلی/ وحشی
جانوران
انسان ها و گاوها
تجسّم در ساحت مأواگزینی ضعیف
فصل ششم: قدرت و تاریخ های افسانه ای
انسان در ساحت مأواگزینی میان ـ قوّه
بازة زمانی ـ مکانی
امرار معاش و سکونت
صناعت
هویت و قدرت
قدرت متجسّد
«نظام»های مرکزگرا و نگاه هندسی به جهان
معابد و ابرانسانِ قدرت
تجسّم در ساحت مأواگزینی میان ـ قوّه
فصل هفتم: حماسه و بیان های بصری حماسی
مأواگزینی قوی
بازة زمانی ـ مکانیخاور نزدیک اقلیم ها و محیط های جغرافیایی و زمین ریخت شناختی گوناگونی دارد و دشت های پست و ارتفاعات کوهستانی در نسبت با یکدیگر موجب رشد و شکوفایی فرهنگ های انسانی متفاوتی شده اند.
امرار معاش و سکونت
صناعت
حماسه و تاریخ
سنگ ها و پهلوانان
نگارش اسرار مگو بر سینة سنگ
تجسّم در ساحت مأواگزینی قوی
تصاویر
کتابنامه
نمایه