مفاهیم و نظریه‌ های جغرافیای سیاسی

10,500 تومان

جغرافیای سیاسی به عنوان شاخه ای از علوم جغرافیایی، مفاهیم، رویکردها، دیدگاهها و نظریه های مختلفی در خصوص بعد سیاسی فضا دارد. در نظریه های کلاسیک تا دهه 60 میلادی عمدتاً بر عوامل و فرایندهای شکل گیری، بقا و فروپاشی کشور و در دوره 70 تا 90 میلادی با استفاده از روش شناسیهای جدید علمی، به موضوعاتی نظیر تحلیل فرایندهای سیاسی و اثرگذاری آن بر فضای جغرافیایی و منابع تهدید و تنش میان کشورها توجه می شد. از اواسط دهه 90 میلادی با آشکار شدن نشانه های فرایندهای جهانی شدن و برآمدن شهرهای مهم جهانی به عنوان کانون تحولات و مدیریت فرایندهای فراملی، پارادایم جدیدی از نظریه سازی و تحلیل در جغرافیای سیاسی به وجود آمد که محوریت آن شهرهای جهانی و روابط بین آنهاست. کتاب حاضر ضمن بررسی و ارائه مفاهیم پایه جغرافیای سیاسی، به نظریه ها، رویکردها و دیدگاههای مهم جغرافیای سیاسی از آغاز تاکنون پرداخته و سعی کرده است آنها را نقد و بررسی کند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

هادی ویسی

سال نشر

94

پیشگفتار
فصل اول: اصول و مفاهیم جغرافیای سیاسی
تعریف و قلمرو جغرافیای سیاسی
کشور ـ موضوع محوری در جغرافیای سیاسی
کشور و انواع آن
حکومت
مرز و سرحد
انواع مرزهای سیاسی
سرزمین و قلمروخواهی
ملت
ملی گرایی، احساس مکانی، و میهن دوستی
انواع ملی گرایی
نظامهای سیاسی
1- نظام سیاسی تک ساخت
2- نظام سیاسی فدرال
3- نظام سیاسی ناحیه ای
4- نظام کنفدرال
مقیاس
فصل دوم: سیر تکوین اندیشه های سیاسی حکومت
خاستگاه حکومت
تحلیل نظریه ها و دیدگاههای خاستگاه حکومت
سیر تکوین حکومت
فصل سوم: نظریه های جغرافیای سیاسی
سابقه اندیشه های جغرافیای سیاسی
پیدایش جغرافیای سیاسی و تحولات اندیشه ای آن
نظریه های جغرافیای سیاسی با محوریت کشور
نظریه ابن خلدون: چرخه تحول حکومت
سیر تحول کشور و حکومت از نظر ابن خلدون
بررسی و نقد نظریه ابن خلدون
نظریه فرانتس اوپنهایمر: سیر تکامل کشور
بررسی و نقد نظریه فرانتس اوپنهایمر
نظریه فردریش راتزل: رشد فضایی کشور (حکومت)
فضای فکری و زمینه های ایدئولوژیک نظریه راتزل
نظریه قانون رشد فضایی کشور و حکومت
بررسی و نقد نظریه فردریش راتزل
نظریه درونت ویتلسی: تأثیر قدرت مرکزی بر چشم انداز
آراء و اندیشه های درونت ویتلسی
مفهوم چشم انداز
بررسی و نقد نظریه درونت ویتلسی
نظریه ریچارد هارتشورن: کارکردگرایی در جغرافیای سیاسی
اندیشه های جغرافیای سیاسی ریچارد هارتشورن
بررسی و نقد نظریه ریچارد هارتشورن
نظریه کارل دویچ: رشد ملتها (نظریه تجمیع)
بررسی و نقد نظریه کارل دویچ
نظریه ژان گاتمن: آیکونوگرافی و سیرکولاسیون
آراء و نظریه های ژان گاتمن
روح ملت و نیروهای معنوی عامل سازماندهی سیاسی فضا
بررسی و نقد نظریه ژان گاتمن
نظریه استفان جونز: میدان متحد
کاربرد نظریه میدان متحد در فضای سیاسی
بررسی و نقد نظریه استفان جونز
نظریه سائول کوهن و لوئیس روزنتال: مدل جغرافیایی تحلیل نظامهای سیاسی
مدل کوهن و روزنتال
بررسی و نقد نظریه سائول کوهن و لوئیس روزنتال
نظریه محمدرضا حافظ نیا: تبیین جغرافیایی­ فلسفی حقوق شهروندی و دموکراسی و فلسفه جغرافیایی حکومت
نظریه تبیین جغرافیایی ـ فلسفی حقوق شهروندی و دموکراسی
نظریه فلسفه جغرافیایی حکومت
بررسی و نقد نظریه محمدرضا حافظ نیا
نظریه پیتر هاگت: منابع تنش در کشور فرضی
نظریه هایپوتتیکا
بررسی و نقد نظریه پیتر هاگت
نظریه نظامهای جهانی
نظریه نظامهای جهانی امانوئل والرشتاین
نظریه تحلیل نظام جهانی پیتر تیلور
بررسی و نقد نظریه امانوئل والرشتاین و پیتر تیلور
فصل چهارم: نظریه های جغرافیای سیاسی شهری
جهانی شدن: سیر تکوین و دیدگاهها
تعریف جهانی شدن
رویکردهای مطالعات جهانی و روابط محلی ـ جهانی
رابطه شهرها و حکومتها
شهرهای جهانی و جهان شهرها
شهرهای جهانی و پارادایم جدید جغرافیا
نقاط اصلی جهانی
نظریه پل ناکس: شهرهای جهانی در نظام جهانی
نظریه پیتر تیلور (و همکاران): شبکه شهرهای جهانی
نظریه جان رنه شورت: سیاه چاله های شهری
منابع