مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

9,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

علیرضا ازقندی , جلیل روشندل

سال نشر

89

پیشگفتار
بخش اول: استراتژی
بخش دوم: عوامل تعیین کننده استراتژی
بخش سوم: انواع و سطوح استراتژی
بخش چهارم: محدودیتهای استراتژی در قلمرو ابزار و تسحیلات نظامی
کتاب شناسی