مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

12,000 تومان

با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و نیاز به مطالعات گسترده در زمینه آب و نقش آن در زندگی مردم کشورمان برای ترویج اطلاعات دانش بنیان آبی پژوهشگران، مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای تألیف پروفسور رو چارلتون ترجمه شده و به جامعه پژوهشی و آموزشی تقدیم گشته است.

شیوه های سنتی مدیریت کانال، آثار زیان بار مدیریت نادرست آب و خاک و تغییر به سوی مدیریت های دارای رویکرد زیست محیطی و توجه ویژه به ترمیم و بازسازی بازه های رودخانه ای فروساییده، در کانون توجه مبحث مدیریت کانال های رودخانه ای قرار گرفته اند.

مطالعه این اثر به تمامی دانشجویان علوم زمین به ویژه دانشجویان رشته ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی توصیه می شود.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

رو چارلتون

مترجم

مهدی ثقفی , محمدحسین رضایی‌مقدم

سال نشر

96

مقدمه مترجمان
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: سیستم رودخانه ای
فصل سوم: رژیم جریان
فصل چهارم: منابع رسوب
فصل پنجم: حمل رسوب در مقیاس بزرگ
فصل ششم: جریان در کانال ها
فصل هفتم: فرایندهای فرسایش، حمل و نهشته گذاری
فصل هشتم: شکل و رفتار کانال
فصل نهم: واکنش سیستم به تغییر
فصل دهم: مدیریت کانال های رودخانه ای
یادداشت ها
منابع
واژه نامه