مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

8,000 تومان

ژئومورفولوژی اقلیمی از زیرشاخه های دانش ژئومورفولوژی است که به بررسی ناهمواریهای زمین در اثر تعغییرات اقلیم می پردازد و ارتباط این تغییرات را با ساختمان زمین مطالعه می کند و ظهور شکلهای ناهمواری را که حاصل فرسایش تفریقی است، بیان می دارد. این کتاب بر اساس سرفصل جدید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب چهار فصل به همراه تصاویر آموزشی، به مباحث اقلیم و سیستمهای شکل زا، تخریب و هوازدگی و شکلهای ژئومورفولوژی آن و تأثیر فرایندهای حمل بر سطح دامنه ها و اشکال ژئومورفولوژی آن، می پردازد.

مقدار:

پیشگفتار
فصل اول:اقلیم وسیستم های شکل زا
فصل دوم:تخریب و هوازدگی و اشکال ژئومورفولوژی آن
فصل سوم: تأثیر فرایندهای حمل بر سطح دامنه ها و اشکال ژئومورفولوژی
فصل چهارم:فرایندهای مهم حمل و اشکال ژئومورفولوژی آن
تصاویررنگی
کتابنامه