مبانی علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

14,000 تومان

علوم اطلاعات جغرافیایی را از پویاترین دانشها و فناوریهای روز م یتوان نامید. دامنة کاربرد این علوم و فناوریهای مربوط به آن با شتاب زیادی در حال توسعه و گسترش است. چنانچه در دو دهه قبل نام بردن از چند کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سؤال ن هچندان آسان مطرح بود ، امروزه شاید یکی از سخ تترین سؤالها نام 1 در آنها (GIS) بردن از مسائل و زمین ههای علمی است که سامانة اطلاعات جغرافیایی کاربردی نداشته باشد.
مثالهای زیادی از کاربردهای موفقی تآمیز سامانة اطلاعات جغرافیایی در زمین ههای مختلف از محیط زیست و منابع طبیعی تا مسائل اقتصادی اجتماعی، سیاسی، باستان شناسی و غیره وجود دارد و ب یشک کاربردهای آن بیش از پیش در آینده نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به پایه ای بودن موضوع کتاب، در تمام موارد سعی بر آن بوده تا مطالب در حد ممکن به زبان ساده و درعین حال جامع بیان شوند. به علت اهمیت بیشتر تحلیل و مدل سازی مکانی مباحث مربوط به آن مشروح تر مطرح شده است تا به عنوان راهنمای علمی و عملی برای تحلیل مکانی با سامانة اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرد.
شکی نیست که سامانة اطلاعات جغرافیایی فراتر از یک فناوری است و بسیاری از کارهای قابل انجام با سامانة اطلاعات جغرافیایی مستقیم یا غیرمستقیم با مردم و روشهای مورد استفاده توسط آنها سروکار دارد. طراحی سیستم، استفادة مؤثر از سامانة اطلاعات جغرافیایی در حل مسائل، برنامه ریزی و پیاده سازی سامانة اطلاعات جغرافیایی در سازمانها، مثالهایی از ارتباط تنگاتنگ موجود بین سامانة اطلاعات جغرافیایی، مردم و سازمانهاست.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

عباس علی‌ محمدی

سال نشر

88

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه ای بر علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
فصل دوم: مد لسازی داد ه های جغرافیایی
فصل سوم: ذخیر ه سازی، نمایش و مدیریت داد ه ها در کامپیوتر
فصل چهارم: سیستمهای مختصات و زمی نمرج عسازی در سامانة اطلاعات جغرافیایی
فصل پنجم: جمع آوری و ورود داده های جغرافیایی در سامانة اطلاعات جغرافیایی
فصل ششم: تحلیل مکانی با سامانة اطلاعات جغرافیایی
فصل هفتم: مد لسازی با سامانة اطلاعات جغرافیایی
فصل هشتم: طراحی و مدیریت سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
فصل نهم: استانداردها و زیرساخت داد ه های فضایی
فصل دهم: مسائل تحقیقاتی و آیندة سامانة اطلاعات جغرافیایی
نتیجه گیر ی
منابع و مآخذ