مبانی آب و هواشناسی

25,000 تومان

علم آب و هواشناسی ماهیت جغرافیایی دارد، اما از مفاهیم و اصول علوم پایه مانند فیزیک و ریاضی نیز استفاده می کند و گذر از آب وهواشناسی توصیفی به آب وهواشناسی علمی، مستلزم آشنایی با چگونگی کاربرد این اصول و مفاهیم است. همچنین در بررسی روابط عناصر تشکیل دهنده هوا یا آب وهوا، استفاده از مدلهای ریاضی و آماری ضروری است. به همین منظور، مؤلفان کتاب حاضر سعی کرده اند برای شناخت و تببین آب و هواها، این اصول و مفاهیم مبنایی را به صورت موجز عرضه کنند.
از آنجا که در کتاب حاضر که دستاورد چندین ساله مطالعه و تلاش مؤلفان آن است، تمام مفاهیم علم آب وهواشناسی مطرح و تعریف شده است، می توان از آن به عنوان کتابی مرجع و جامع سود جست.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محمدرضا کاویانی , بهلول علیجانی

سال نشر

88

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم : ترکیب و ساختار اتمسفر زمین (هواسپهر)
فصل سوم : تابش
فصل چهارم : دما
فصل پنجم : فشار
فصل ششم : رطوبت
فصل هفتم : بارش
فصل هشتم : سیستمهای سینوپتیک جو
فصل نهم : طبقه بندی اقلیمهای جهان
فصل دهم : تغییرات اقلیمی
پیوستها
واژگان