قرارداد عدم رقابت

15,000 تومان

کتاب قرارداد عدم قابت ابعاد مختلف توافق نسبتاً جدیدی را تبیین می سازد که در مناسبات تجاری کاربرد گسترده ای دارد. این توافق به سبب ماهیت خود، به حقوق قراردادهای تجاری و بنا به موضوع و غایت حمایتی، به حقوق مالکیت فکری و به واسطه پیامدها، به حقوق رقابت مرتبط می شود. نویسندگان کوشیده اند با تحلیل رویکردها و کندوکاو در رهیافت های حقوقی کشورها و به ویژه تأمل و تدبر در نوع نگرش مراجع قضایی و اداری به موضوع، ضمن برملا کردن کاستی های موجود، راهکارهایی همساز با فضا و انگاره های خاص حقوق ایران ارائه دهند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ابراهیم رهبری , نجمه کاظمی آهوئی

سال نشر

95

مقدمه
فصل اول: شناخت قرارداد عدم رقابت
گفتار اول: مفهوم قرارداد عدم رقابت
گفتار دوم: سابقۀ تاریخی و سیر تحولات قرارداد عدم رقابت
گفتار سوم: قلمرو قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: جایگاه حقوقی
بند اول: ارتباط با حقوق قراردادها
بند دوم: تعامل با حقوق رقابت
بند سوم: پیوند با حقوق مالکیت فکری
مبحث دوم: تمایز از مفاهیم مشابه
بند اول: رویه های تجاری غیر منصفانه
بند دوم: توافق های مانع یا محدودکنندۀ تجارت
بند سوم: توافق عدم ترغیب
بند چهارم: توافق عدم افشا
بند پنجم: معاملۀ انحصاری
بند ششم: ممنوعیت های قانونی در پرداختن به رقابت
بند هفتم: سایر مفاهیم
گفتار چهارم: مبانی موجّهۀ مشروعیت قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: مبانی حقوقی مشروعیت توافق عدم رقابت
بند اول: تأمین آزادی قراردادی
بند دوم: مشروعیت سلب جزئی حق
بند سوم: تضمین و توسعۀ رقابت مشروع
بند چهارم: حمایت از نوآوری و دارایی های فکری
بند پنجم: لزوم حمایت از سرمایه گذاری
مبحث دوم: مبانی فقهی مشروعیت توافق عدم رقابت
بند اول: قاعدة المؤمنون عند شروطهم (لزوم وفای به عهد)
بند دوم: قاعدۀ لاضرر
بند سوم: قاعدۀ نفی عسر و حرج
بند چهارم: قاعدۀ سوق المسلمین (حجیت بازار مسلمانان)
گفتار پنجم: ماهیت حقوقی قرارداد عدم رقابت
فصل دوم: تشکیل و اعتبار قرارداد عدم رقابت
گفتار اول: اصل اولیه: بطلان یا اعتبار قرارداد عدم رقابت؟
گفتار دوم: طرفین قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: روابط حقوقی بستر توافق
بند اول: کارفرما و مستخدم
بند دوم: مقاطعه کار و کارفرما
بند سوم: امتیازدهنده و امتیازگیرنده
بند چهارم: انتقال دهنده و انتقال گیرندۀ کسب و کار
بند پنجم: شرکا و سهام داران
بند ششم: نماینده و اصیل
بند هفتم: طرفین قرارداد در فروش و اجارۀ زمین
مبحث دوم: تغییر طرف قرارداد و انتقال توافق
گفتار سوم: شرایط شکلی اعتبار قرارداد عدم رقابت
گفتار چهارم: شرایط عمومی اعتبار قرارداد عدم رقابت
گفتار پنجم: شرایط اختصاصی اعتبار قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: تبعی بودن توافق
مبحث دوم: وجود منفعت مشروع
بند اول: ضرورت وجود منفعت مشروع
بند دوم: مصادیق منافع مشروع
بند سوم: محدودیت زمانی
بند چهارم: محدودیت جغرافیایی
بند پنجم: عدم تنافی با منافع عمومی
بند ششم: وجود عوض معتبر
فصل سوم: آثار قرارداد عدم رقابت
گفتار اول: تعهدات طرفین قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: تعهدات ذی نفع
مبحث دوم: تعهدات متعهد
گفتار دوم: آثار تخلف از تعهدات قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: اشکال نقض عهد
مبحث دوم: ضمانت اجراهای عهدشکنی
بند اول: ملاحظات اثباتی
بند دوم: اقسام ضمانت اجراها
فصل چهارم: انحلال قرارداد عدم رقابت و توابع آن
گفتار اول: اسباب انحلال قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: فسخ قرارداد و انصراف از آن
مبحث دوم: انفساخ قرارداد
مبحث سوم: بطلان قرارداد
مبحث چهارم: اثر خاتمۀ رابطۀ استخدامی بر زوال توافق
گفتار دوم: تعدیل قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: قاعدۀ قلم آبی در حقوق کشورهای کامن لا
بند اول: مفهوم قاعده
بند دوم: نحوۀ اجرای قاعدۀ قلم آبی
مبحث دوم: حقوق سایر کشورها
مبحث سوم: حقوق ایران
گفتار سوم: نظریۀ افشای اجتناب ناپذیر: تحولی در عرصۀ منع رقابت
مبحث اول: سابقه و مفهوم نظریه
مبحث دوم: ضوابط اجرای نظریه
فصل پنجم: قرارداد عدم رقابت در بستر حقوق رقابت
گفتار اول: درآمدی بر حقوق رقابت
مبحث اول: مفهوم حقوق رقابت
مبحث دوم: مقاصد و چارچوب حقوق رقابت
مبحث سوم: توافقات محدودکننده از منظر قواعد رقابتی
بند اول: مفهوم توافقات محدودکنندۀ رقابت
بند دوم: انواع توافقات و رویّه ها و اقدامات محدودکننده
گفتار دوم: موازین رقابتی ناظر به قرارداد عدم رقابت
مبحث اول: قواعد ارزیابی رقابتی توافق عدم رقابت
بند اول: حقوق آمریکا
بند دوم: حقوق اتحادیۀ اروپا
بند سوم: حقوق ایران
مبحث دوم: رابطۀ موازین قراردادی و رقابتی توافق عدم رقابت
جمع بندی
منابع
فارسی
عربی
انگلیسی
فرانسوی