سیاستهای مقایسه‌ ای

10,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

سید عبدالعلی قوام

سال نشر

86

مقدمه
فصل اول: برداشتهای جدید از سیاستهای مقایسه ای
فصل دوم: روش مقایسه ای و ساختار الگو
فصل سوم: الگو به عنوان چهارچوبی مشترک در مطالعه سیاستهای مقایسه ای
فصل چهارم: بهره گیری از تحلیل سیستمی در سیاستهای مقایسه ای
فصل پنجم: بررسی سیاستهای مقایسه ای بر اساس تحلیل کارکردی
فصل ششم: فرهن سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کلان
فصل هفتم: مطالعه سیاستهای مقایسه ای در چهارچوب رهیافتهای توسعه و نوسازی
فصل هشتم: طبقه بندی نظامهای سیاسی