سکه های ایران در دوره اسلامی ( از آغاز تا برآمدن سلجوقیان )

40,000 تومان

سکه در طول تاریخ علاوه بر نقش اصلی اش که تسهیل داد و ستدها بوده، ابزاری تبلیغاتی در دست حکومتها نیز بوده است. سکه شناسی از جمله علومی است که می تواند دانشمندان را در بازشناسی رویدادهای تاریخی یاری رساند و جنبه های مختلفی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی و هنری یک جامعه را در مقاطع مختلف تاریخی بازنمایاند. بررسی سکه ها فوایدی بسیار برای دانشمندان عرصه های گوناگون در پی خواهد داشت؛ عرصه هایی چون تاریخ، باستان شناسی، کتیبه شناسی، زبان شناسی، فلزشناسی، متن شناسی، دین شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و هنر. بررسی تحول تاریخی اوزان و مقیاسها نیز ارتباطی تنگاتنگ با دانش سکه شناسی دارد. کتاب حاضر که به بررسی سکه های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان می پردازد، شامل یک مقدمه و هفده فصل است. مقدمه به معرفی مختصر دانش سکه شناسی، تاریخچه ضرب سکه، و چگونگی ضرب آن در روزگار کهن می پردازد. پس از آن، در هر یک از فصلهای کتاب نخست اطلاعاتی تاریخی متناسب با موضوع هر فصل داده می شود و سپس ویژگیهای سکه های هر دوره به تفصیل و با ارائه تصاویر فراوان بیان می گردد. این کتاب نه تنها به معرفی و بررسی سکه های سلسله های مهم ایرانی و اسلامی می پردازد، بلکه سکه های حاکمان محلی و حتی مدعیان حکومت و شورشیان را نیز معرفی و بررسی می کند. انواع گوناگون سکه های عرب ـ ساسانی، سکه های اموی و عباسی، سکه های اسپهبدان و حاکمان عربِ طبرستان، سکه های طاهری، صفاری، سامانی، باوَندی، زیاری، آل بویه و غزنوی، و سکه های علویان طبرستان و قزوین و هَوسَم از جمله سکه هایی هستند که این کتاب به بررسی آنها می پردازد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حسن رضایی باغ بیدی

سال نشر

93

پیش گفتار
مقدمه
1. سکه های عرب ساسانی
2. سکه های اموی
3. سکه های عباسی
4. سکه های اسپهبدان طبرستان
5. سکه های حاکمان عرب طبرستان
6. سکه های طاهری
7. سکه های صفاری
8. سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ صفاری
9. سکه های سامانی
10. سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ سامانی
11. سکه های علویان طبرستان و قزوین و هَوسَم
12. سکه های باوَندی
13. سکه های زیاری
14. سکه های آل بویه
15. سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ آل بویه
16. سکه های غزنوی
17. سکه های حاکمان محلی در دورۀ غزنوی