زمین در فضا

13,000 تومان

با پیشرفت علم و فناوری روز به روز بر دامنه دانسته های انسان نسبت به فضا افزوده می شود. متخصصان و پژوهشگران رشته جغرافیا نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای تحلیل چشم اندازهای جغرافیایی به منابع و مآخذ تخصصی نیازمندند.

در این راستا، مؤلف کوشیده است پس از تشریح مفاهیم پایه به تبیین قواعد نجوم و مکانیک سماوی بپردازد و با بهره گیری از علوم و فناوری های جدید کتابی تدوین کند که علاوه بر تأمین نیاز دانشجویان رشته جغرافیا به کار دانشجویان و پژوهشگران سایر رشته های مرتبط نظیر علوم زمین، منابع طبیعی و اقیانوس شناسی نیز بیاید.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

عزت‌الله قنواتی

سال نشر

96

پیشگفتار
فصل اول: تعاریف و مفاهیم پایه
1ـ1 مقدمه
2ـ1 تعاریف ستاره، سیّاره، نواختر و سحابی
1ـ2ـ1 ستاره
۲ـ۲ـ۱ سیّاره
۳ـ۲ـ۱ نواختر
۴ـ۲ـ۱ سحابی
۳ـ۱ واحدهای اساسی کیهان (کهکشان ها)
4ـ۱ کهکشان راه شیری
۵ـ۱ مهمترین کهکشان های نزدیک ما
۶ ـ۱ طبقه بندی کهکشان ها از نظر شکل
1ـ6 ـ1 کهکشان های بیضوی
2ـ۶ ـ۱ کهکشان های عدسی
3ـ6 ـ۱ کهکشان های مارپیچی
4ـ6 ـ1 کهکشان های نامنظم
7ـ1 اصول ساختمان جهان درون و جهان بیرون
8 ـ۱ صورت های فلکی
9ـ۱ واحدهای اندازه گیری فواصل در فضا
1ـ9ـ1 واحد نجومی
2ـ۹ـ1 سال نوری
3ـ9ـ1 پارسِک
فصل دوم: ایده ها و مدل های کیهان شناسی
1ـ2 مقدمه
2ـ2 نظریه انفجار بزرگ
۳ـ۲ نظریه جهان نوسان کننده
4ـ2 نظریه حالت پایدار
۵ ـ۲ نظریه جهان های موازی از طریق ریسمان
۶ ـ۲ مدل های کیهان شناسی
۱ـ۶ ـ۲ مدل کیهان شناسی نیوتن
2ـ6 ـ2 مدل کیهان شناسی اینشتین
۳ـ۶ ـ۲ مدل های فریدمان
۷ـ۲ سیاه چاله ها در جهان
۸ ـ۲ مرزهای عالم
۹ـ۲ انبساط جهان
فصل سوم: مختصات فضایی عالم
1ـ3 موقع جغرافیایی یک نقطه یا جِرم سماوی
2ـ۳ مختصات فضایی عالم
1ـ2ـ۳ کره عالم
۲ـ۲ـ۳ دایره البروج و منطقه البروج
3ـ2ـ3 دستگاه مختصات نجومی
فصل چهارم: سیر تکاملی علم نجوم و جغرافیای ریاضی
1ـ4 مقدمه
۲ـ۴ دوره های سه گانه علم نجوم
۱ـ۲ـ۴ دوره زمین مرکزی
۲ـ۲ـ۴ دوره خورشید مرکزی
۳ـ۲ـ۴ دوره کهکشانی
۳ـ۴ جسم سیاه
4ـ4 فرضیه های پیدایش منظومه خورشیدی
۱ـ۴ـ۴ نظریه های تصادفی
۲ـ۴ـ۴ نظریه های تکاملی
فصل پنجم: خورشید، نزدیک ترین ستاره به زمین
۱ـ۵ ویژگی های فیزیکی خورشید
۲ـ۵ باد خورشیدی
۳ـ۵ لکه های خورشیدی
4ـ۵ سیارات منظومه خورشیدی
1ـ4ـ5 ویژگیهای مشترک سیارات منظومه خورشیدی
۲ـ۴ـ۵ تیر یا عطارد
۳ـ۴ـ۵ ناهید یا زهره
۴ـ۴ـ۵ بهرام یا مریخ
5ـ4ـ5 برجیس یا مشتری
۶ ـ۴ـ۵ کیوان یا زحل
۷ـ۴ـ۵ اورانوس
۸ ـ۴ـ۵ نپتون
5 ـ 5 مسئله پلوتو
۶ ـ۵ سیّارک ها
۷ـ۵ شهاب یا شخانه
۸ ـ۵ دنباله دارها
فصل ششم: مشخصات زمین و حرکت های آن
1ـ6 هندسه زمین
۱ـ۱ـ۶ محور زمین
۲ـ۱ـ۶ شکل زمین
۳ـ۱ـ۶ شکل حقیقی زمین
4ـ1ـ6 ابعاد زمین
۲ـ۶ میدان مغناطیسی زمین
۳ـ۶ سن زمین
۱ـ۳ـ۶ روش های غیر رادیواکتیو
۲ـ۳ـ۶ روش های رادیواکتیو
۴ـ۶ حرکت های زمین و نتایج جغرافیایی آن
۱ـ۴ـ۶ حرکت چرخشی زمین (وضعی)
۲ـ۴ـ۶ نتایج جغرافیایی حرکت وضعی زمین
۳ـ۴ـ۶ حرکت انتقالی زمین
۴ـ۴ـ۶ نتایج حرکت انتقالی زمین
5ـ۴ـ6 حرکت تقدیمی و رقص محوری زمین
۵ـ۶ ماه، تنها قمر شناخته شده زمین
۱ـ۵ـ۶ ناهمواری ها و عوارض سطح ماه
۲ـ۵ـ۶ نظریه های پیدایش ماه
۳ـ۵ـ۶ حرکتهای سالانه ماه به دور خورشید
۴ـ۵ـ۶ حالات مختلف ماه
فصل هفتم: قوانین حرکت و گرفتگی ها
1ـ7 سرعت و شتاب
۲ـ۷ قوانین نیوتن در مورد حرکت
۳ـ۷ قانون جاذبه
۴ـ۷ قوانین کپلر در خصوص حرکت سیارات
1ـ4ـ۷ قانون اول کپلر
۲ـ۴ـ۷ قانون دوم کپلر
۳ـ۴ـ۷ قانون سوم کپلر
۵ـ۷ خسوف یا ماه گرفتگی
۶ ـ۷ کسوف یا خورشیدگرفتگی
7ـ7 کشند یا جزر و مد
فصل هشتم: آشنایی با سامانه موقعیت یاب جهانی و روش های جهت یابی
1ـ 8 سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS)
۱ـ۱ـ ۸ GPS چگونه کار میکند؟
۲ـ۱ـ ۸ سامانه ماهواره های GPS
۳ـ۱ـ ۸ مشخصات ماهواره های GPS
۴ـ۱ـ ۸ مزایای استفاده از GPS
۵ ـ۱ـ ۸ کاربردهای GPS
۲ـ ۸ جهت یابی
۱ـ۲ـ ۸ جهت های اصلی و فرعی
۲ـ۲ـ ۸ روش های جهت یابی
فصل نهم: زمان و تقویم
1ـ9 مفهوم زمان
۲ـ۹ اندازه گیری زمان
۳ـ۹ انواع زمان
۱ـ۳ـ۹ شبانه روز و زمان نجومی
۲ـ۳ـ۹ شبانه روز و زمان خورشید ظاهری
۳ـ۳ـ۹ شبانه روز یا زمان خورشید متوسط
۴ـ۳ـ۹ زمان رسمی (قانونی) و زمان بین
المللی
4ـ9 خط بین المللی زمان (روزگردان)
۵ ـ۹ زمان محلی
۶ ـ۹ سال و انواع آن
۱ـ۶ ـ۹ سال اعتدالی (خورشیدی)
۲ـ۶ ـ۹ سال و ماه قمری
۷ـ۹ تقویم (گاهشمار) و انواع آن
۱ـ۷ـ۹ تقویم هخامنشی
۲ـ۷ـ۹ تقویم یزدگردی
۳ـ۷ـ۹ تقویم جلالی244
۴ـ۷ـ۹ تقویم ترکی ـ مغولی (اویغوری)
۵ـ۷ـ۹ تقویم رومی (پایه تقویم میلادی)
۶ ـ۷ـ۹ تقویم هجری قمری
۷ـ۷ـ۹ تقویم هجری شمسی
۸ ـ۹ تبدیل تاریخ و قواعد آن
فصل دهم: حاکمیت انسان در فضا
1ـ10 تلسکوپ
۲ـ۱۰ انواع تلسکوپ ها
۳ـ۱۰ رادیوتلسکوپ ها و انواع آن
۱ـ۳ـ۱۰ تلسکوپ های رادیویی با آنتن بشقابی
۲ـ۳ـ۱۰ تلسکوپ های رادیویی با آنتن خطی
۴ـ۱۰ رصدهای فضایی
۵ ـ۱۰ تلسکوپ فضایی هابل
۶ـ۱۰ اکتشافات و دستاوردهای تلسکوپ هابل
جانشین هابل
۷ـ۱۰ ایستگاه فضایی بین المللی
۸ ـ۱۰ کاربردهای اصلی ایستگاه فضایی بین المللی
تصاویر رنگی
منابع
واژگان