راهنمای زبانهای باستانی ایران (جلد دوم)

16,000 تومان

مشتق واژه ای است که در ساخت آن، پیشوند یا پسوند به کار رفته است. پیشوند و پسوند واژه هایی هستند غیر مستقل، یعنی جداگانه به کار برده نمی شوند. پیشوند پیش از واژه می آید و پسوند پس از آن؛ هردو معنی واژه ای را که پیش یا پس از آن می آید تغییر می دهند. پیشوند و پسوند غالبأ مقوله دستوری واژه ای را که پیش …

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محسن ابوالقاسمی

مجموعه اثر

راهنمای زبانهای باستانی ایران

سال نشر

88

بخش اول: دستور زبانهای ایرانی باستان و ایرانی میانه
فصل اول: کلیات قواعد دستوری ایرانی باستان
فصل دوم: کلیات قواعد دستوری ایرانی میانه غربی
بخش دوم: واژه نامه ایرانی باستان و ایرانی میانه غربی
فصل اول:واژه نامه ایرانی باستان
فصل دوم: واژه نامه ایرانی میانه غربی