دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)

26,000 تومان

بدون شک هیچ شاخه علمی ای مثل جغرافیا، این چنین گسترده با شهر و زندگی شهری برخورد نمی کند. به تعبیر ژان گوتمن – جغرافی دان معروف انگلیسی – جغرافیای شهری از موقع طبیعی شهر، مشخصات جمعیتی و فعالیت های اقتصادی این جمعیت، سازمان های اجتماعی و سیاسی و سرانجام از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی انسان است …

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حسین شکوئی

سال نشر

89

پیشگفتار
فصل اول: جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی- اقتصادی آن
فصل دوم: سیر تکوینی جغرافیای شهری
فصل سوم: شهر و مفاهیم شهری
فصل چهارم: مکتب های جغرافیای شهری
فصل پنجم: زندگی شهری در دوره های تاریخی
فصل ششم: مادر شهرها
فصل هفتم: منطقه بندی و مورفولوژی
فصل هشتم: وابستگی های فضایی و روابط شهرو روستا
فصل نهم: سیستم های شهری
فصل دهم: تمرکززدایی و سیستم های سکونتگاهی
فصل یازدهم: نظریه های اجتماعی و شهرگرایی
فصل دوازدهم: ساخت اکولوژِیک شهر
نتیجه گیری از مباحث کتاب
منابع و ماخذ
واژگان
فهرست اسامی