درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی

12,000 تومان

جامعه شناسی سیاسی یکی از رشته های جامعه شناسی عمومی است که بر برداشت خاصی از جامعه نیز استوار است. این برداشت از یک گوشه جنبه ایدئولوژیک پیدا می کند و از گوشه دیگر جنبه شناخت شناسانه.
از بعد ایدئولوژیک این نگرش اصالت خاصی برای جامعه قائل است و بر آن است که تمامی پدیده ها و کنشهای اجتماعی برخاسته از جامعه و به عبارت دقیق تر تولیدهای جامعه است و رفتارهای فردی نیز به شدت تحت تأثیر ساختار اجتماعی قرار دارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌

سال نشر

94

مقدمه
بخش اول: زمینه ها
فصل اول: جامعه شناسی سیاسی چیست؟
قسمت اول: جامعه چیست؟
1. نظریه های کلاسیک
2. نظریه های جدید
قسمت دوم: سیاست چیست؟
1. آیا سیاست همان دولت است؟
2. آیا سیاست همان قدرت است؟
3. جوهر سیاست چیست؟
قسمت سوم: نسبت جامعه و سیاست
1. سیاست تعیین کننده وضعیت جامعه: اولویت سیاست
2. سیاست بازتابی از وضعیت جامعه
3. رابطه متقابل و افقی بین جامعه و سیاست
4. چیستی جامعه شناسی سیاسی و الگوی تحلیلی آن
فصل دوم: عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی
قسمت اول: عوامل پایدار
1. عوامل طبیعی: اقلیمی، جغرافیایی و منابع طبیعی
2. تاریخ
3. رابطه فرهنگ و سیاست: تأثیر عوامل فرهنگی بر سیاست
قسمت دوم: عوامل نیمه پایدار
1. تأثیر ساختارهای اجتماعی بر زندگی سیاسی
2. تأثیر داده های اقتصادی
3. تأثیر عوامل روانی بر زندگی سیاسی (روان شناسی و سیاست)
بخش دوم: نماد، نظام و کارویژه های سیاسی
فصل سوم: قدرت، سلطه و مشروعیت سیاسی
قسمت اول: قدرت و قدرت سیاسی
1. ویژگیهای قدرت سیاسی
2. انواع قدرت سیاسی
قسمت دوم: سلطه سیاسی
1. تعریف سلطه
2. ریشه های سلطه جویی
3. ابزارهای اعمال قدرت و سلطه
قسمت سوم: مشروعیت سیاسی
1. تعریف
2. انواع سلطه
3. نقد نظر وبر و طرح مسائل جدید
فصل چهارم: نظام سیاسی و دولت
قسمت اول: نظام سیاسی
1. ساختار سیاسی
2. کارویژه های نظام سیاسی
قسمت دوم: دولت
1. شکل گیری دولتهای جدید
2. انواع دولت
3. تعریف دولت
4. وظایف دولت
5. ساختار قدرت در دولت
فصل پنجم: بازیگران و نیروهای سیاسی
قسمت اول: احزاب سیاسی
1. زمینه های پیدایش احزاب
2. انواع حزب
3. کارویژه و عملکرد احزاب
4. نظامهای حزبی
قسمت دوم: گروههای فشار
1. تعریف گروه فشار و عناصر متشکله آن
2. گونه شناسی گروههای فشار
3. وسایل فشار، مراکز مورد نظر و نحوه کنش
4. کارویژه گروههای فشار
قسمت سوم: نیروهای دیگر
1. روشنفکران و مجامع روشنفکری
2. افکار عمومی
3. رسانه های جمعی
4. افراد و شخصیتها
منابع و مآخذ