حکمروایی روستایی ( مدیریت توسعه پایدار )

10,000 تومان

رویکرد حکمروایی روستایی فرایند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی بر مدیریت روستاست. در این رهیافت، تمامی کنشگران جامعه روستایی به همیاری و هم افزایی خواهند پرداخت تا توسعه پایدار روستایی نهادینه شود. مهم ترین شاخص هایی که بانک جهانی و سازمان های بین المللی برای سنجش وضعیت حکمروایی خوب معرفی کرده اند عبارت اند از: قانون محوری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اجماع گرایی، مشارکت مردمی، عدالت و برابری، کارایی و اثربخشی، و مشروعیت. با عنایت به این شاخص ها، به نظر می رسد باید رهیافت انسان گرا را جایگزین رهیافت مکانیکی کرد؛ رویکرد انسان گرا به توسعه کیفی آحاد انسانی می اندیشد و بیش از هر چیز بر خودآگاه کردن آنان نسبت به هویت و توانمندیشان تأکید می ورزد. مطالعات تجربی این کتاب با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با هدف کاربردی و با ارائه مدل بومی شده و پژوهشی با استناد به مطالعات پیمایشی در 50 روستای استان مازندران و همچنین با استفاده از آزمون های آماری مختلف، الگوی مناسبی برای پژوهشگران و محققان مخصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) خواهد بود.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

جلال عظیمی‌آملی , عبدالرضا رکن‌ الدین‌ افتخاری

سال نشر

93

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم و اصول بنیادین حکمروایی روستایی
1- طرح مسئله
2- سیری در تعریف حکمروایی
1-2 از نظر دایرة المعارف و فرهنگ لغت
2-2 از دیدگاه سازمان ها و نهادها
3-2 از دیدگاه متخصصان و پژوهشگران
3- تعریف حکمروایی روستایی
4- ابعاد حکمروایی
1-4 بعد فنی (توسعه اقتصادی)
2-4 بعد سیاسی
3-4 بعد نهادی
4-4 بعد فرهنگی
5-4 بعد محیطی
5- اصول حکمروایی روستایی
1-5 قانون محوری
2-5 مسئولیت پذیری
3-5 پاسخگویی
4-5 شفافیت
5-5 اجماع گرایی
6-5 مشارکت روستاییان
7-5 عدالت و برابری
8-5 کارایی و اثربخشی
9-5 مشروعیت
6- اهداف حکمروایی روستایی
7- ضرورت و اهمیت حکمروایی روستایی
جمع بندی فصل اول
فصل دوم: رویکردها، نظریه ها، الگوها
1- مقدمه
2- چگونگی شکل گیری رهیافت حکمروایی خوب
1-2 رویکرد دولت بزرگ (از پایان جنگ جهانی دوم تا سالهای پایانی دهه 1970)
2-2 رویکرد دولت کوچک (از ابتدای دهة 1980 تا اواخر دهة 1990)
3-2 رویکرد حکمروایی خوب (از اواخر دهة 1990 تا ...
3- الگوی مناسب دولت در حکمروایی خوب
4- رویکردهای حکمروایی روستایی
1-4 حکمروایی به عنوان ساختار
1-1-4 حکمروایی به عنوان فرایند سلسله مراتبی
2-1-4 حکمروایی به مثابه بازار
3-1-4 حکمروایی شبکه ای
4-1-4 حکمروایی جوامع محلی
2-4 حکمروایی به عنوان فرایند سیستمی
3-4 حکمروایی به عنوان هدایت و هماهنگی (رهبری)
5- رهیافت حکمروایی خوب و توسعة پایدار روستایی
6- نظریه های راهبردی رهیافت حکمروایی خوب و توسعة پایدار روستایی
1-6 نظریة توانمندسازی
2-6 نظریة توسعة مشارکتی
3-6 نظریة توسعة ظرفیتی
4-6 نظریة توسعة نهادی
5-6 نظریة مدیریت محیطی (مدیریت سرزمینی/قلمروی)
7- الگوی مناسب در حکمروایی روستایی
جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: آموزه هایی از تجارب رهیافت حکمروایی روستایی در جهان و ایران
1- مقدمه
2- تجربیات علمی مطالعات رهیافت حکمروایی در جهان و ایران
3- تجارب عملی رهیافت حکمروایی روستایی در جهان
1-3 ایتالیا (حکومت های منطقه ای تازه تأسیس)
2-3 اندونزی (پروژه KIP یا پروژه بهسازی مناطق فقیرنشین)
3-3 تایلند (توانمندسازی اجتماعات فقیر / روستایی)
4-3 هند
1-4-3 پانچایات روستایی یا نظام دموکراتیک مدیریت محلی در سطح روستا
2-4-3 سازمان کارگزاری توسعة کشاورزان خرده پا
3-4-3 سازمان های غیردولتی (سازمان های داوطلب)
5-3 کره جنوبی (جنبش ساموئل آندونگ یا جنبش نوسازی روستاها)
1-5-3 عوامل مؤثر بر موفقیت جنبش ساموئل آندونگ
2-5-3 نتایج مهم جنبش ساموئل آندونگ
4- تجربیات عملی رهیافت حکمروایی روستایی سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی
1-4 برنامه مشارکت مردمی سازمان کشاورزی و خواربار جهانی
2-4 برنامة فقرزدایی ساموردی در سریلانکا
3-4 پروژة کشاورزی- جنگل داری در بورکینافاسو
4-4 شورای توسعة روستایی در بنگلادش
5-4 برنامة توسعة کشاورزان خرده پا در نپال
6-4 طرح توسعه نهادی در آسیای مرکزی
7-4 پروژه تعاونی اوجاما در تانزانیا
5- تطبیق الگوی حکمروایی روستایی با تجربیات جهانی / منطقه ای و محلی
6- تجارب عملی رهیافت حکمروایی روستایی در ایران
1-6 مقدمه
2-6 تحلیل وضعیت پایداری روستاهای نمونه
3-6 وضعیت شاخص های پایداری در روستاهای نمونه
4-6 وضعیت پایداری روستاهای مورد مطالعه بر مبنای زیرمجموعه های همخوان
5-6 تحلیل شرایط حکمروایی روستایی در روستاهای مورد مطالعه
6-6 اولویت بندی وضعیت حکمروایی روستایی در روستاهای نمونه
7-6 وضعیت حکمروایی خوب روستایی در روستاهای نمونه
8-6 وضعیت حکمروایی خوب روستایی در روستاهای نمونه بر مبنای مجموعه های همخوان
9-6 تحلیل رابطه بین پایداری و حکمروایی روستایی
7- تطبیق شاخص های الگوی حکمروایی خوب روستایی ایران با تجربیات جهانی
جمع بندی فصل سوم
فصل چهارم: بومی سازی شاخص های حکمروایی خوب روستایی
1- مقدمه
2- فرایند بومی سازی شاخص های حکمروایی روستایی
1-2 مفهوم عملیاتی متغیر حکمروایی خوب
2-2 مفهوم عملیاتی متغیر پایداری
3-2 مفهوم عملیاتی رابطة دو متغیر حکمروایی خوب و پایداری روستاها
3- فرایند طراحی پرسش نامه ها و سنجش روایی و پایایی آنها
جمع بندی فصل چهارم
فصل پنجم: فرجامین گفتار
1- مقدمه
2- جمع بندی
3- نتیجه گیری
4- سخن آخر
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی