حقوق محیط زیست در ایران

9,000 تومان

حدود نیم قرن از قضیه کارخانه ترای (trail) می گذرد که دود ناشی از آن باعث آلودگی مناطق مرزی کانادا و امریکا شد و در نتیجه خسارتهایی به کشاورزان وارد گردید. مردم جهان که تا آن موقع نسبت به این گونه مسائل بیگانه بودند در برابر پدیده ای جدید قرار گرفتند که مسائل زیست محیطی علاوه بر آنکه مستلزم اقدامات انفرادی کشورها است، مشارکت جمعی و دائم بین المللی را نیز می طلبد و بدون این مشارکت ممکن نیست.
این کتاب بنیادی و جامع سعی دارد تا حد ممکن به پرسشهای زیر پاسخ دهد: از نظر حقوقی چگونه با آلودگیهای زیست محیطی برخورد می شود و قانونگذاران با وضع قوانین تا چه اندازه در جهت بهبود شرایط زیست محیطی گام برداشته اند و چه سازمانی وظیفه اصلی رسیدگی به این امور را داراست و آیا قوانین موجود می توانند مشکلات زیست محیطی را برطرف سازد؟

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌ زاده‌‌ ان‍ص‍اری‌

سال نشر

94

دیباچه
بخش اول: کلیات
بخش دوم:محیط طیست در اسلام
بخش سوم: حقوق مثبته و حمایت حقوقی از محیط زیست
پایان سخن
ضمائم
منابع و مآخذ