حقوق جزای عمومی (جلد اول)

9,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ول‍ی‍دی‌

سال نشر

92

فصل اول : مبادی حقوق جزای عمومی
فصل دوم : منابع حقوق جزای عمومی
فصل سوم : تقسیمات حقوق جزای عمومی
فصل چهارم : موقعیت حقوق جزای عمومی و ارتباط آن با سایر معارف و علوم انسانی و اجتماعی
فصل پنجم : مبانی واکنش در برابر بزهکاری و سیر تکوینی مجازات
فصل ششم : تحول اندیشه های کیفری و مکاتب جزایی
فصل هفتم : مفاهیم مختلف جرم و عناصر آن
منابع و مأخذ