حقوق تأمین اجتماعی ( با تأکید بر حوزه بیمه‌ ای )

18,000 تومان

حق برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از این حمایتها حق یکایک افراد جامعه اعم از شاغل و بیکار و مستخدمین دولت و سایر شاغلان است. در برابر این حق، تکلیف دولت برقراری حمایتهای تأمین اجتماعی برای هر ایرانی است. در کتاب حاضر با مطالعه ای تحلیلی به عنوان منبع درسی در زمینه حقوق تأمین اجتماعی درصدد معرفی حق تأمین اجتماعی در اسناد داخلی و بین المللی هستیم و به معرفی نهادهای بیمه ای، حقوق و تکالیف بیمه شدگان، تکالیف نهادهای بیمه ای و دولت، انواع حمایتهای بیمه ای و شرایط و موانع برخورداری از آن می پردازیم.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

عمران نعیمی , حمیدرضا پرتو

سال نشر

94

پیشگفتار ویراست 2
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل نخست: مفهوم و هدف حقوق تأمین اجتماعی
گفتار نخست: مفهوم حقوق تأمین اجتماعی
مبحث نخست: مفهوم لغوی تأمین اجتماعی
مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی تأمین اجتماعی
مبحث سوم: آشنایی با برخی مفاهیم
مبحث چهارم: مبانی تأمین اجتماعی
گفتار دوم: اهداف تأمین اجتماعی
مبحث نخست: تأمین معاش
مبحث دوم: حفظ کرامت انسانی
فصل دوم: شکل‌گیری حقوق تأمین اجتماعی نوین و جایگاه آن در بین سایر شاخههای علم حقوق
گفتار نخست: سیر تاریخی پیدایش تأمین اجتماعی نوین
مبحث نخست: پیشینه پیدایش تأمین اجتماعی در جهان
مبحث دوم: پیشینه پیدایش تأمین اجتماعی در ایران
مبحث سوم: تأمین اجتماعی در اسلام
گفتار دوم: جایگاه حقوق تأمین اجتماعی
بخش دوم: نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
فصل نخست: حوزه‌های نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
گفتار نخست: حوزه بیمه‌ای
مبحث نخست: اهداف دولت در حوزه‌های بیمه‌ای
مبحث دوم: حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی
مبحث سوم: تفکیک بین بیمه‌های پایه (همگانی) و بیمه تکمیلی
گفتار دوم: حوزه حمایتی و توان‌بخشی
مبحث نخست: اهداف دولت در حوزه حمایتی و توان‌بخشی
مبحث دوم: انواع حمایتهای حوزه حمایتی و توان‌بخشی
مبحث سوم: مشمولین حمایت حوزه حمایتی و توان‌بخشی
گفتار سوم: حوزه امدادی
مبحث نخست: اهداف حوزه امدادی
مبحث دوم: اوصاف حمایتهای حوزه امدادی
مبحث سوم: مشمولین حمایت حوزه امدادی
فصل دوم: اصول و سیاستهای کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
گفتار نخست: اصول و سیاستهای ساختاری
گفتار دوم: اصول و سیاستهای مالی
گفتار سوم: اصول و سیاستهای اقتصادی
گفتار چهارم: اصول و سیاستهای اجرایی
گفتار پنجم: اصول و سیاستهای یارانه‌ای
فصل سوم: تشکیلات و ارکان چهارگانه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
گفتار نخست: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گفتار دوم: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
گفتار سوم: نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمهای، حمایتی و امدادی
مبحث نخست: نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای حوزه بیمه‌ای
مبحث دوم: نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای حوزه حمایتی و توان‌بخشی
مبحث سوم: نهادها و مؤسسات حوزه امدادی
گفتار چهارم: مؤسسات کارگزاری
فصل چهارم: نظام بیمه‌های اجتماعی
گفتار نخست: ساختار صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی
مبحث نخست: ساختار سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: ساختار صندوق بازنشستگی کشوری
گفتار دوم: مشمولین صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی
مبحث نخست: مشمولین سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری
مبحث سوم: مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
مبحث چهارم: مشمولین صندوق تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر
مبحث پنجم: مشمولین صندوق حمایت وکلا و کارگشایان
گفتار سوم: منابع درآمدی صندوقهای بیمه اجتماعی
مبحث نخست: اوصاف مشترک منابع درآمدی صندوقهای بیمه‌ای
مبحث دوم: منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی
مبحث سوم: منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری
بخش سوم: حمایتها و مزایای بیمه‌های اجتماعی
فصل نخست: حمایتها و مزایای بلندمدت
گفتار نخست: اصول و احکام مشترک حاکم بر حمایتهای بلندمدت
مبحث نخست: برخورداری از دو حمایت بلندمدت در قوانین موضوعه
مبحث دوم: زمان استحقاق بهره‌مندی از حمایتهای تأمین اجتماعی
مبحث سوم: عدم احتساب مستمریهای معوقه به نرخ روز
مبحث چهارم: معافیت از پرداخت مالیات
مبحث پنجم: منوطبودن بهرهمندی بیمهشدگان تبعی از حمایتهای تأمین اجتماعی (به مفهوم خاص) به تحت تکفل بودن آنها
مبحث ششم: محسوب شدن حمایتهای تأمین اجتماعی به عنوان یک حق اجتماعی
مبحث هفتم: اصول حاکم بر میزان حمایتها و مزایای بیمه‌ای
مبحث هشتم: ملاک بودن سن مندرج در شناسنامهای که در بدو بیمه شدن ارائه می‌شود
مبحث نهم: افزایش سنواتی مستمریها
گفتار دوم: مستمری بازنشستگی
مبحث نخست: تعریف و مبانی پیدایش مستمری بازنشستگی
مبحث دوم: بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث سوم: بازنشستگی بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری
مبحث چهارم: بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
مبحث پنجم: بازنشستگی بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر
مبحث ششم: بازنشستگی بیمه‌شدگان صندوق حمایت وکلای دادگستری
مبحث هفتم: بازنشستگی جانبازان و معلولین
مبحث هشتم: برخی از اوصاف مستمری و حکم بازنشستگی
گفتار سوم: مستمری ازکارافتادگی
مبحث نخست: مستمری ازکارافتادگی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: مستمری ازکارافتادگی بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری
مبحث سوم: مستمری ازکارافتادگی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
مبحث چهارم: مستمری ازکارافتادگی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر
مبحث پنجم: مستمری ازکارافتادگی بیمه‌شدگان صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
گفتار چهارم: مستمری بازماندگان
مبحث نخست: مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری
مبحث سوم: مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
مبحث چهارم: مستمری بازماندگان ایثارگران
مبحث پنجم: مستمری بازماندگان بیمهشدگان صندوق تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر
مبحث ششم: مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
گفتار پنجم: حمایتهای درمانی
مبحث نخست: ساختار کلی نظام بیمه درمان
مبحث دوم: سازمانهای بیمه‌ای درمانی
فصل دوم: مزایای کوتاه‌مدت
گفتار نخست: غرامت دستمزد ایام بیماری
مبحث نخست: غرامت دستمزد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: غرامت دستمزد کارکنان تأمین اجتماعی
مبحث سوم: غرامت دستمزد جانبازان
گفتار دوم: کمکبارداری و زایمان
مبحث نخست: حمایتهای راجع به کمکبارداری و زایمان بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: حمایتهای راجع به کمکبارداری و زایمان بیمهشدگان صندوق بازنشستگی کشوری
گفتار سوم: کمک‌هزینه ازدواج
مبحث نخست: کمک‌هزینه ازدواج در سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: کمک‌هزینه ازدواج در صندوق بازنشستگی کشوری
گفتار چهارم: کمکعائله‌مندی
مبحث نخست: کمکعائله‌مندی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مبحث دوم: کمکعائله‌مندی بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری
گفتار پنجم: کمک‌هزینه کفن و دفن
گفتار ششم: پروتز و اروتز
گفتار هفتم: مقرری بیمه بیکاری
مبحث نخست: معرفی صندوق بیمه بیکاری
مبحث دوم: مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری
مبحث سوم: شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
مبحث چهارم: حمایتها و مقرری بیمه بیکاری
مبحث پنجم: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری
مبحث ششم: اسباب قطع یا کاهش مقرری بیمه بیکاری
مبحث هفتم: تکالیف مقرریبگیر در ایام دریافت مستمری و ضمانت اجرای آن
مبحث هشتم: دریافت من غیر حق مقرری بیمه بیکاری
مبحث نهم: حق بیمه مقرری بیمه بیکاری
منابع و مآخذ
کتابهای فارسی
مقاله‌های فارسی
کتابهای عربی
کتابهای لاتین
مقاله‌های لاتین