جغرافیای شهری ایران

4,500 تومان

هدف کتاب حاضر شناخت جغرافیای شهری ایران بر پایۀ نظریۀ روابط انسان و محیط است. لذا مؤلف کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل و موانعی بر توسعۀ شهری و فضاهای شهری شهرهای ایران تأثیرگذار بودهاند؟

مؤلف در این کتاب نخست ریشه های تاریخی شهرنشینی، سپس ویژگی های شهر و شهرنشینی، ساخت شهر، جایگاه شهر و جغرافیای کلان شهرها، و در نهایت مسائل شهرهای ایران را بررسی کرده است. وی در تجزیه و تحلیل مشکلات شهری، علاوه بر عوامل طبیعی به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

پروانه شاه حسینی

سال نشر

96

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
مقدمه
1. ریشه های تاریخی شهرنشینی در فلات ایران
1 1 فعالیت
2 1 سکونت
3 1 حکومت
خلاصه
فصل دوم: ویژگی های شهرهای ایران
مقدمه
1. ویژگی های مکانی
2. سیاست اجتماعی و وضعیت اقتصادی
1 2 سیاست ها و برنامه ها
خلاصه
فصل سوم: ساخت شهر در ایران
مقدمه
1. شکل شهر
2. عناصر کالبدی شهرها
1 2 عناصر حکومتی
2 2 عناصر محله ای- سکونتی
2-3 عناصر خدماتی
2-4 مراکز خارج از شهر
2-5 تغییر و تحول در عناصر کالبدی
3. عوامل مؤثر بر پیکربندی شهرهای ایران
3-1 عوامل طبیعی
3-2 عامل فرهنگی- اجتماعی
3-3 سازندگان محیط شهری
خلاصه
فصل چهارم: جایگاه شهر در ایران
مقدمه
1. شبکه شهری
1-1 ویژگی های طبیعی
1-2 عوامل انسانی
1-3 عوامل ناهمگونی شبکه شهری
2. سیستم شهری
3. نظام شهری
4. روابط شهر و روستا
خلاصه
فصل پنجم: جغرافیای کلان شهرهای ایران
مقدمه
1. توزیع جغرافیایی کلان شهرها
2. مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و توسعه کلان شهرها
2-1 کارکرد
2-2 مهاجرت
2-3 تمرکزگرایی
3. منطقه کلان شهری
4. چالش های کلان شهرها
خلاصه
فصل ششم: مسائل شهری در ایران
مقدمه
1. مسائل کالبدی
2. مسائل اجتماعی
3. مسائل اقتصادی- مدیریتی
4. مسائل زیست محیطی
5. مسائل کلان شهرها
خلاصه
جمع بندی نهایی
منابع
واژه نامه