نمایش سبد خرید “سکه های ایران در دوره اسلامی ( از آغاز تا برآمدن سلجوقیان )” به سبد شما افزوده شد.

توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری ( با تاکید بر مناطق روستایی )

15,500 تومان

از اواخر قرن بیستم، توجه به کارآفرینی پایدار و موضوعات ناشی از آن در کانون توجه قرار گرفت و طبیعت گرایی و اجتماع محوری در کارآفرینی متولد شد. فعالیت کارآفرینانه، محصولات و خدمات از جمله سازگاری زیست محیطی، مصرف انرژی پایین، کاهش حجم مواد خام مصرفی، استفاده از مواد تجدیدپذیر، قابلیت برگشت پذیری تولیدات، رعایت اخلاق زیست محیطی، مدیریت پسماندها، استفاده از فناوری های سبز و زیرساخت های سازگار با محیط زیست نمود عینی یافت. این کتاب به منظور تبیین پایه های علمی توسعه کارآفرینی گردشگری تدوین شده، بسترهای فکری خلاقانه را برای کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای گردشگری فراهم می سازد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حمدالله سجاسی‌ قیداری , عبدارضا رکن‌الدین افتخاری , داوود مهدوی

سال نشر

95

پیشگفتار
فصل اول: طرح مسئله
1­1 مقدمه
2­1 پیوندهای مفهومی: کارآفرینی، اکوتوریسم و مناطق روستایی
3­1 چشم انداز کارآفرینی گردشگری
4­1 ساختار کتاب
فصل دوم: تبیین مفاهیم کارآفرینی و بنیان های نظام کارآفرینی پایدار
1­2 مقدمه
2­2 کارآفرینی
3­2 توسعة کارآفرینی
گذار به کارآفرینی زیست محیطی (توسعة کارآفرینی پایدار)
4­2 توسعة پایدار کارآفرینی
1­4­2 کارآفرینی سبز
2­4­2 گونه شناسی کارآفرینی اکولوژیکی
3­4­2 سازماندهی عناصر برای کارآفرینی پایدار
4­4­2 تاب آوری در توسعة کارآفرینی پایدار
5­4­2 نظریة کسب وکارهای خانگی پایدار
5­2 کارآفرینی و توسعة پایدار منطقه ای
1­5­2 کارآفرینی منطقه ای: مناطق خلاق
2­5­2 کارآفرینی فضایی­ مکانی: خلاقیت و ’جغرافیای استعداد‘
6­2 کارآفرینی روستایی با تأکید بر گردشگری
7­2 جمع بندی
فصل سوم: تبیین مفاهیم گردشگری، توسعة پایدار گردشگری و اکوتوریسم
1­3 مقدمه
2­3 توسعة گردشگری با تأکید بر مناطق روستایی
1­2­3 مفهوم و تعریف گردشگری
2ـ2ـ3 مفهوم و تعریف گردشگری روستایی
3­3 توسعة پایدار گردشگری روستایی
4­3 اکوتوریسم
1­4­3 گردشگری منطقه ای: تحرکات فضایی اکوتوریسم
1­1­4­3 الگوهای فضایی مناطق مقصد در اکوتوریسم
2­1­4­3 جریان اکوتوریسم منطقه ای و میدان مغناطیسی آن در حاشیة کلان شهرها
3­1­4­3 رقابت های مکانی اکوتوریسم
2­4­3 اکوتوریسم و اقتصاد روستایی
5­3 جمع بندی
فصل چهارم: تبیین مفهومی کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­4 مقدمه
2­4 جایگاه کارآفرینی در نظام گردشگری
3­4 سابقة تحقیقاتی کارآفرینی گردشگری
4­4 حلقة اتصال: کسب وکارهای کوچک و متوسط مقیاس گردشگری
کارآفرینی و تنوع کسب وکار در گردشگری
5­4 پایداری نقطة اشتراک کارآفرینی زیست محیطی و گردشگری پایدار
6­4 کارآفرینی گردشگری و اکوتوریستی
7­4 کارآفرینی و مزیت رقابتی در گردشگری روستایی
1­7­4 بازاریابی و کارآفرینی گردشگری
2­7­4 اصل انتشار مکانی کارآفرینی گردشگری
8­4 چرخة حیات کارآفرینی گردشگری
1­8­4 نقش کارآفرینی در مراحل چرخة حیات مقصد گردشگری
2­8­4 کارآفرینی، گردشگری و توسعة مقصد
9­4 کیفیت زندگی و توسعة کارآفرینی گردشگری
10­4 انواع کارآفرینی در گردشگری
11­4 موانع و مشکلات اجرایی کارآفرینی گردشگری روستایی
12­4 جمع بندی
فصل پنجم: توسعة رویکرد کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­5 مقدمه
2­5 فرایند کارآفرینی گردشگری/ اکوتوریسم
3­5 رویکردهای کارآفرینی گردشگری
1­3­5 رویکرد پشتیبانی سازمانی و نهادی در توسعة کارآفرینی گردشگری
2­3­5 رویکرد سرمایة انسانی در توسعة کارآفرینی گردشگری
3­3­5 رویکرد سرمایه گذاری خدماتی در توسعة کارآفرینی گردشگری
4­3­5 رویکرد محیطی در توسعة کارآفرینی گردشگری
سیاست ها و عوامل محیطی مؤثر در توسعة کارآفرینی در حوزة گردشگری
4­5 جمع بندی
فصل ششم: دیدگاه ها و نظریه های توسعة کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­6 مقدمه
2­6 نظریه های کلان مرتبط با توسعة کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­2­6 کارآفرینی در دیدگاه اقتصادی
1­1­2­6 دورة اقتصاددانان کلاسیک
2­1­2­6 دورة اقتصاددانان نئوکلاسیک
2­2­6 کارآفرینی در دیدگاه اجتماعی و روان شناختی
3­2­6 کارآفرینی در دیدگاه زیست محیطی
3­6 نظریه های خرد مرتبط با توسعة کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­3­6 پارادایم نیوتونی و کارآفرینی گردشگری
2­3­6 نظریة آشوب و کارآفرینی گردشگری
3­3­6 نظریة هویت مکانی و کارآفرینی گردشگری
4­6 جمع بندی
فصل هفتم: الگو های کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم
1­7 مقدمه
2­7 الگو های کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی
3­7 الگوهای کارآفرینی گردشگری
1­3­7 الگوی باتلر و کارآفرینی گردشگری
2­3­7 الگوی تکامل فضایی بورتون و کارآفرینی گردشگری
3­3­7 الگوی الماس (نوآوری در کارآفرینی گردشگری پایدار)
4­3­7 الگوی نظریة آشوب و کارآفرینی چرخة حیات گردشگری
4­7 جمع بندی
فصل هشتم: مؤلفه ها و شاخص های توسعة پایدار کارآفرینی اکوتوریستی
1­8 مقدمه
2­8 سنجش سطح کارآفرینی و چرایی آن
1­2­8 عوامل، معیارها و شاخص های توسعة کارآفرینی
2­2­8 عوامل، معیارها و شاخص های توسعة کارآفرینی اکوتوریستی
جمع بندی و سخن آخر
منابع و مراجع