تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

15,000 تومان

ساسانیان نزدیک پنج سده، نگهبانان ایران و فرهنگ ایرانی بودند. آن ها با زیاده خواهی های امپراتوران روم سخت جنگیدند و آن ها را شکست دادند. البته با وجود همه جنگ ها و کشمکش ها، دو امپراتوری ایران و روم پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ژرفی با یکدیگر داشتند.

مؤلف کوشیده است علاوه بر تحلیل تحولات سیاسی ایران در دوره ساسانیان، به تحولات دینی و فرهنگی نیز بپردازد و به فراخور زمانه هر یک از پادشاهان این سلسله، به تدوین کتاب همت گمارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

شهرام جلیلیان

سال نشر

96

مقدمه
فصل یکم: بامداد ساسانیان
پارس در سده های تاریک
خیزش ساسانیان؛ ساسان خودای، بابک شاه و شاپور شاه بابکان
اردشیر بابکان
اردشیر بابکان و پارتیانِ ارمنستان
اردشیر کینۀ دارا بازخواهد از اسکندریان
همزادی دین و شهریاری
شاپور یکم
شاپور یکم از ولیعهدی تا شهریاری
شاپور در جنگ با گوردیانوس سوم و فیلیپ عرب
شاپور در شرق ایران
شاپور و پارتیانِ ارمنستان
شاپور و والریانوس؛ یک فاجعه در تاریخ روم
یک گزارش گزافه آلود رومی
شاپور و دین؛ «آتش های بهرام نشانده ایم»
دخمۀ شاپور
فصل دوم: ستیزه ها برای پادشاهی
هرمزد یکم
ولیعهدی هرمزد؛ گزارش ها و سنگ نگاره‎ها
هرمزد، بزرگ شاه ارمنستان
هرمزد؛ کردیر و مانی
هرمزد یکم؛ شاهنشاه ایران و انیران
بهرام یکم
بهرام یکم؛ تبارنامه، سنگ نگاره ها و سکه ها
مرگ مانی؛ ستیزۀ زردشتیان و مانویان
بهرام دوّم
سکه ها، شاپور دختگ و ولیعهدی بهرام دوّم
شورش هرمزد، بزرگ شاهنشاه کوشان
ساسانیان در جنگ با امپراتوری روم
پادشاه در خانواده؛ بهرام دوّم، شاپور دختگ و بهرام سگانشاه
بهرام دوّم، موبد کردیر و رسمیت یافتن دین زردشتی
بهرام سوم
نرسه
شاهزادگی نرسه، سنگ نگاره ها و سنگ نوشته ها
جنگ خانگی در ایرانشهر؛ ستیزۀ نرسه و بهرام سگانشاه
ادیان ایرانی در دوره نرسه ساسانی
نرسه در جنگ با روم؛ پیروزی ها و شکست ها
هرمزد دوّم
فصل سوم: هفتاد سال در اوج
شاپور دوّم
پادشاه در گهواره!
شاپور ذوالاکتاف؛ جنگ های شاپور با عرب های خلیج فارس
تا رود استریمون؛ جنگ های شاپور دوّم با امپراتوری روم
شاپور دوّم و ارمنستان
شاپور دوم؛ مسیحیان و یهودیان
«در دین کوشاتر خواهیم بود»
شاپور؛ «برادر خورشید و ماه»
فصل چهارم: یک میان پرده
اردشیر دوّم
اردشیر دوم؛ برادر یا پسر؟
یک سنگ نگاره در طاق بستان؛ اردشیر و اهوره مزدا
اردشیر دوم؛ نیکوکار یا ستمگر؟
شاپور سوم
ساسانیان، روم شرقی و دو ارمنستان
مرگ در خیمه گاه
بهرام چهارم
یزدگرد یکم
یزدگرد و امپراتوری روم
چهرۀ مسیحیِ یزدگرد؛ پادشاه پیروزمند و نیک و بخشاینده
یزدگرد، دوست یهودیان و یک کوروشِ دیگر
یزدگرد و زردشتیان؛ پادشاه گناهکار، خشن و فریبنده
مرگ یزدگرد؛ آمیختگی تاریخ و افسانه
بهرام گور
پرورش بهرام گور در حیره
بهرام و مرده ریگ پدر
بهرام در شرق؛ جنگ با هپتالیان
بهرام گور، مسیحیان و جنگ با روم
بهرام گور و ارمنستان
مسیحیان و یهودیان در دورۀ بهرام گور
بهرام گور؛ پادشاه تاریخ و افسانه ها
یزدگرد دوّم
یزدگرد دوّم در همدلی با بزرگان ایران
یزدگرد دوّم در ستیز و سازش با روم
یزدگرد دوّم و جنگ در شرق
یزدگرد دوم و ارمنستان؛ جنگ برای دین
یزدگرد دوّم و دنیای کیانیان
ستیزۀ دو برادر؛ هرمزد سوم و پیروز
پیروز
خشکسالی بزرگ و آنگاه جشن!
پیروز در شرق؛ جنگ و صلح با هِپْتالیان
فاجعه در تاریخ ساسانیان
افسانه ای برای غرور ایرانی
جنگ در ارمنستان و گرجستان
پیروز و یهودیان ایران
مسیحیت ایرانی؛ ساسانیان و مسیحیان نستوریسیاست پیروز دربارۀ مسیحیان هم سخت گیرانه بود.
بلاش
شاه گزینان در تیسفون
بلاش و شورشیان ارمنستان
بلاش نیکوکار
فصل پنجم: دورۀ زرّین ساسانیان
قباد یکم
قباد و شاه گزینان تیسفون
باد سوخرا فرو خوابید
یک میان پرده؛ پادشاهی جاماسب
قباد یکم در جنگ با روم؛ پیروزی ها و شکست ها
قباد و گزینش شاهزاده خسرو به ولیعهدی
پادشاهِ روزهای سخت
خسرو انوشیروان
خسرو انوشیروان و شورش برادران؛ کاووس و جم
زورآزمایی با بزرگان
پیدایش اشرافیت تازۀ ایرانی
خسرو انوشیروان در هماوردی با روم
خسرو انوشیروان، هپتالیان و ترکان
دوباره جنگ با روم
شورش انوشک زاد
آزادزادگان در یمن
خسرو انوشیروان و سرزمین های عربی
بردباری دینی خسرو انوشیروان
پادشاهِ انوشگ روان
شاه ـ فیلسوف افلاطونی
فصل ششم: آخرین اوج
هرمزد چهارم
شاهزادۀ ترک زاده، جانشین خسرو انوشیروان
هرمزد چهارم؛ دادگر یا ستمگر؟
هرمزد چهارم در جنگ با روم؛ پیروزی ها و شکست ها
شورش بهرام چوبین؛ زمینه ها و پیامدها
شامگاه فرمانروایی هرمزد چهارم
شاهزاده خسرو و کوشش برای فرمانروایی
بهرام چوبین؛ پادشاه ایرانیان
امپراتوری روم و جنگ خانگی ایرانیان
مرگ بهرام چوبین؛ کارنامۀ او
خسرو پرویز: شهریار ترسا در تیسفون
خسرو پرویز و کُشندگان پدر
سیاست عربی خسرو پرویز
خسرو پرویز در جنگ با امپراتوری روم؛ شکست ها و پیروزی ها
مرگ خسرو پرویز
خسرو پرویز و مسیحیان ایران
آنِ من خُذای ابر مانَذْ کامگاران
فصل هفتم: پایان تاریخ
شیرویه/ قباد دوّم
آشوب در جهان!
قباد دوّم و هراکلیوس
پادشاه برادرکش!
شیرویه و شیرین پدر!
طاعُونِ شیرویه المَلِکدر دورۀ شیرویه، در بخش گسترده ای از عراق و سرزمین های پیوسته به آن طاعون فراگیر شد و بسیاری از مردم و بزرگان و سپاهیان ایرانی کشته شدند.
اردشیر سوم
پادشاه خردسال در تیسفون
شورش شهروراز؛ زمینه ها و پیامدها
جوانشیر
شاه بانو بوران
یک شاه بانو در نبود مردان
بوران «آرایندۀ تخمۀ ایزدان»
شاه بانو بوران و هراکلیوس
خسرو پسر قباد
پیروز گُشنَسب ده
آزرمیدخت
خسرو پسر مِهر گُشنَسب
خُرَّزاد خسرو/ فرُّخزاد خسرو
خسرو سوم
هرمزد پنجم
آخرین شاه
شاهزادۀ بدشگون!
یزدگرد سوم در آتشکدۀ اردشیر بابکان
پادشاه خانه به دوش
تازش جنگجویان بیابان
مرگ رستم و فتح قادسیه
عرب ها در راه تیسفون
فَتحُ الفُتُوح عرب
مرگ آخرین پادشاه
فرزندان یزدگرد در چین
و یک آرزو؛ «بازگشت بهرام ورجاوند»
تصاویر
منابع و مآخذ