تاریخ اندیشه های کیفری

7,000 تومان

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است، چنان که کتیبه اسپانیایی موجود در رمیجیا، نزدیک شهر والانس، متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان می دهد مؤید آن است، و می توان حدس زد که در همان زمان آثاری از آموزه کیفری می بایست وجود داشته باشد. پس از آن و بعدها متونی چون تورات ( به ویژه در سفر تثنیه و اعداد) ، قانون حمورابی یاقانون هیبتها پدید آمدند که حاوی مقررات…

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ژان پرادل

مترجم

علی حسین نجفی ابرندآبادی

سال نشر

88

دیباچه مترجم(ویراست اول)
دیباچه مترجم( ویراست دوم)
دیباچه مترجم( ویراست سوم)
درآمد
فصل اول: طرحهای نخستین
فصل دوم: بکاریا: نخستین نظام بخشی کیفری
فصل سوم: مکتب هاب کلاسیک
فصل چهارم: بارقه جبرگرایی کیفری
فصل پنجم: وفور آموزه ها در دوران معاصر
نتیجه گیری
کتابشناسی