نمایش سبد خرید “سرآغاز: درآمدی بر باستانشناسی (جلد اول) ” اصول، مبانی و روش ها “” به سبد شما افزوده شد.

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

8,500 تومان

وجود چالش های راهبردی اجتماعی، اقتصادی و زیست بوم شناختی و نیز فقدان اندیشۀ پایدار و اقدام یکپارچه و نهادینه شده در روند تحولات توسعۀ گردشگری روستایی سبب شده است که دستیابی به توسعۀ پایدار گردشگری در مناطق روستایی فراخور انتظارات و تلاش ها میسر نشود.

این امر ضرورت شناخت مفاهیم و نظریه های مرتبط و نیز ارزیابی میزان پایداری در مقاصد گردشگری کشور را دوچندان کرده است.

از این رو، مؤلفان کوشیده اند معیارها و شاخص های مناسب را در مناطق روستایی کشور شناسایی، بررسی و عرضه کنند و با فراهم کردن ادبیات متناسب، زمینۀ بازنگری سیاست ها و برنامه های توسعه گردشگری در کشور را فراهم آورند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

داود مهدوی , عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری , حمدالله سجاسی قیداری

سال نشر

96

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
1 1 چرا پایداری در گردشگری؟
2 1 چرا توسعة پایدار گردشگری در روستاها؟
3 1 چرایی و چگونگی تفسیر، تبیین و سنجش توسعه پایدار گردشگری
4 1 جمع بندی
فصل دوم: گذار مفهومی در فرایند توسعه گردشگری
1 2 گذار گردشگری از آغاز تا گردشگری انبوه
2 2 حرکت از گردشگری انبوه و توسعه زیرساخت ها به گردشگری پایدار
3 2 تغییر راهبرد کلاسیک به راهبرد جایگزین در توسعه گردشگری
4 2 حرکت از گردشگری تک بعدی به گردشگری چند بعدی
5 2 جمع بندی
فصل سوم: تعاریف مفهومی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد انتقادی
1 3 مفهوم و تعریف گردشگری
2 3 ارتباط بین توسعه پایدار و گردشگری
3 3 مفهوم و تعریف، تمایز گردشگری پایدار و توسعه پایدار گردشگری
4 3 ابعاد گردشگری پایدار
5 3 اصول و اهداف گردشگری پایدار
6 3 گردشگری پایدار روستایی
7 3 جمع بندی
فصل چهارم: نظریه های توسعه پایدار گردشگری
1 4 گردش گری و نظریه های توسعه (راهی به سوی پایداری)
2 4 تجزیه و تحلیل نظریات توسعه و توسعه گردشگری
3 4 جمع بندی و ارائه ویژگی ها و الزامات توسعه پایدار گردشگری روستایی
فصل پنجم: رهیافت های توسعه پایدار گردشگری
1 5 اکوتوریسم و توسعه پایدار گردشگری
2 5 گردش گری پاسخگو (مسئولانه)
3 5 گردش گری حامی فقرا
4 5 گردش گری روستایی یکپارچه (مفاهیم و عملکرد)
5 5 برنامه ریزی پایدار برای توسعه پایدار گردش گری روستایی
6 5 جمع بندی
فصل ششم: سیاستگذاری در توسعه پایدار گردشگری
1 6 مفهوم و تعریف سیاست و سیاستگذاری عمومی
2 6 فرایند سیاستگذاری و تحلیل سیاست ها
3 6 سیاست و سیاستگذاری در صنعت گردشگری
4 6 ارزیابی سیاستگذاری در گردشگری
5 6 سیاستگذاری در برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری
6 6 جمع بندی
فصل هفتم: معیارها و شاخص های توسعه پایدار گردشگری
1 7 توسعه پایدار گردشگری و گردشگری روستایی در مناطق روستایی
2 7 شاخص ها و معیارهای پایداری توسعه پایدار گردشگری روستایی
3 7 روششناسی تدوین چهارچوب طراحی شاخص های توسعه پایدار روستایی
4 7 جمع بندی
فصل هشتم: ارزیابی پایداری گردشگری (روش ها و مدل ها)
1 8 مفهوم شناسی ارزیابی
2 8 انواع ارزیابی
3 8 ارزیابی پایداری (گردشگری)
4 8 رویکردهای ارزیابی پایداری
5 8 روش ها و ابزارهای ارزیابی پایداری
6 8 روش شناسی، مراحل و فرایند ارزیابی پایداری
7 8 روش شناسی و فرایند ارزیابی پایداری گردشگری
8 8 جمع بندی
منابع و مأخذ