بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی ( با تأکید بر ایران )

7,000 تومان

در شکلگیری و توسعه اسکان غیررسمی در جوامع در حال توسعه، از جمله ایران، عوامل مختلفی دخیل بوده اند. در شهرهای ایران، از گذشتههای دور تاکنون همواره طبقه کم درآمد و محلههای کم درآمدنشین وجود داشته اند؛ اما امروزه این معضل با تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی- سیاسی جهانی ابعاد گستردهای یافته و مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. شناخت علل و فرآیند شکلگیری و توسعه اسکان غیررسمی در ایران و چگونگی توانمندسازی و ساماندهی آنها موضوع بحث کتاب حاضر است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

پروانه شاه حسینی

سال نشر

94

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: عوامل تکوینی و شکل دهنده اسکان غیر رسمی
فصل سوم: فرایند شکل گیری اسکان غیررسمی
فصل چهارم: برنامه ها و راه حلهای دولتی برای رفع مشکل کم درآمدها
فصل پنجم: وضعیت اسکان غیررسمی در منطقه شهری تهران
ضمایم
منابع
واژه نامه
نمایه نام ها
نمایه مکان ها