باستان شناسی جوامع ایران باستان ( در هزاره سوم پیش از میلاد )

14,000 تومان

کتاب حاضر را یکی از باستان شناسان اروپایی (اَسکالونه) درباره گاه نگاری باستان شناسی ایران در هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی زمان اوج شکل گیری نخستین شهرها و دولتهای اولیه، به زبان ایتالیایی نوشته است. موضوع کتاب مطالعه چگونگی پایه گیری و تغییرات فرهنگی در ایران در زمانی بین حکومت سلسله اوان تا پایان دوره سوکال ماخ است. نویسنده پیش فرضهای مربوط به هزاره سوم پ.م. فلات ایران را به نقد کشیده و نظریات خود را به روشنی بیان کرده است. نقطه اوج کار اسکالونه در تشریح وضعیت هنری و باستانی مناطق جنوب شرق ایران است. در این کتاب قطبهای مستقل فرهنگی و به ویژه درجات دفع و جذب موجود بین واحدهای غیر شبیه به هم شناسایی و تعریف می شود و در این کار توجه خاصی به مسائل مربوط به گاه نگاری هزاره سوم پ.م.، که اغلب ناروشن و مبهم بوده، شده است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

انریکو اسکالونه

مترجم

منصور سید سجادی

سال نشر

94

پیشگفتار مترجم
مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
فصل اول: شوشکاوشهای گسترده و تقریباً پیوسته ای که در طول سده بیستم در شوش صورت گرفت از ربع آخر سده پیشین آغاز شده بود.
1-1 شوش IV: حدود سالهای 2600-2150 پ.
شوش IVA: حدود سالهای 2600-2350 پ.
شوش IVB: حدود سالهای 2350-2150 پ.
2-1 شوش V: حدود سالهای2150-1900 پ.
فصل دوم: فلات ایران
1-2 تل ملیان
دوره گذر بین بانش و کفتری: حدود سالهای 2700/2600-2400/2300 پ.
دوره کفتری: حدود سالهای 2300/2200-1800/1700 پ.
2-2 تپه یحیی
یحیی IVA: حدود سالهای 2200/2150-1800 پ.
3-2 شهداد
دوره تکاب IV2: حدود سالهای 3150-2750 پ.
دوره تکاب IV1: حدود سالهای 2750-2500 پ.
دوره تکاب III2: حدود سالهای 2500-2200 پ.
دوره تکاب III1: حدود سالهای 2200-1900 پ.
دوره تکاب II2: حدود سالهای 1900-1700 پ.
دوره تکاب II1: حدود سالهای 1700-1500 پ.
4-2 بمپور
دوره قدیم: حدود سالهای 2800-2300 پ.
دوره اخیر یا جدید: حدود سالهای 2300-1900 پ.
5-2 شهر سوخته
منابع
تصاویر
پیوستها
پیوست 1: کاوش در شهر سوخته (سید منصور سیدسجادی)
بنای یادمانی
کاوش در گورستان
الف) پویانمایی و تخته بازی
ب) جراحی جمجمه
ج) چشم مصنوعی
د) مجموعه پارچه ها
پیوست 2: کاوشهای جدید در شهداد (میرعابدین کابلی)
الف) مقدمه
ب) کاوشهای مرحله دوم (منطقه مسکونی کشاورزان)
یادداشتها