باستان شناسی ایران ( برنامه ریزی و مدیریت گردشگری )

12,000 تومان

میان جاذبه های باستان شناختی و صنعت گردشگری، رابطه ای دیرینه وجود دارد که روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود.

مؤلفان کوشیده اند در این کتاب تعامل و هم پیوندی میان این دو حوزه را برای دانشجویان بیان و تشریح کنند؛ بنابراین با رویکردی علمی و نظام مند، ماهیت علم باستان شناسی، ماهیت میان رشته ای گردشگری و جایگاه جاذبه های باستان شناختی در سیستم گردشگری را بررسی و تحلیل کرده اند.

مطالعه این کتاب برای مدیران و دست اندرکاران صنعت گردشگری نیز مفید است و بر دانش روز و حرفه ای آن ها از جمله نقش سایت موزه های باستان شناسی در توسعه صنعت گردشگری می افزاید.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

کریم حاجیزاده باستانی , پرویز پورکریمی

سال نشر

96

پیشگفتار
فصل اول: ماهیت باستان شناسی و تاریخچۀ آن
مقدمه
تعریف علم باستان شناسی و اهداف آن
تاریخچة فعالیت های باستان شناسی
تاریخچة باستان شناسی در جهان
تاریخچۀ باستان شناسی در ایران
بازدید جهانگردان از نقاط باستانی ایران
شکل گیری روند کاوش های باستان شناسی در ایران
گسترش فعالیت باستان شناسان خارجی در ایران
شروع فعالیت گستردۀ باستان شناسان ایرانی
باستان شناسی ایران پس از انقلاب اسلامی
تأثیر مصادیق قصص کتب آسمانی در رشد فعالیت های باستان شناسی
زیرشاخه ها علم باستان شناسی
جمع بندی فصل
فصل دوم: گاه نگاری تاریخ ایران بر اساس شواهد باستان شناسی و منابع مکتوب
مقدمه
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
دوران پارینه سنگی (جمع آوری غذا)
دورۀ پارینه سنگی قدیم
دورة پارینه سنگی میانی
دورة پارینه سنگی جدید
دوران فراپارینه سنگی یا میان سنگی (گردآوری غذا)
عصر نوسنگی (تولید غذا و استقرار در روستاها)
عصر مس ـ سنگی (روستانشینی پیشرفته)
عصر مفرغ یا برنز (شهرنشینی)
عصر آهن (عصر امپراتوری ها)
باستان شناسی دوران تاریخی ایران
دورۀ عیلام
دورۀ ماد
دورۀ هخامنشی
دورۀ سلوکی
دورۀ اشکانی (پارت ها)
دورۀ ساسانی
باستان شناسی دوران اسلامی ایران
دورۀ تکوین و شکل گیری
سدۀ سوم هجری تا هجوم مغولان
سدۀ هفتم تا سدۀ دهم هجری
سدۀ دهم تا سدۀ چهاردهم هجری
جمع بندی فصل
فصل سوم: کارکردهای باستان شناسی در جوامع امروزی
مقدمه
نیاز به آگاهی از گذشته و ابراز هویت فرهنگی
پیش بینی دگرگونی ها و حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی
کارکرد سیاسی و میهن دوستی باستان شناسی در جوامع امروزی
نقش باستان شناسی در تعیین مرزهای فرهنگی و دعاوی ارضی
نقش باستان شناسی در کشاورزی و فناوری
باستان شناسی و کمک به حل مشکلات جنایی
باستان شناسی و مدیریت منابع فرهنگی
نقش باستان شناسی در توسعۀ صنعت گردشگری
جمع بندی فصل
فصل چهارم: ارتباط باستان شناسی و گردشگری
مقدمه
علوم مرتبط با صنعت گردشگری
نظام گردشگری
جاذبه های گردشگری
جاذبه های تاریخی­ فرهنگی
سایت های باستانی، تاریخی و فرهنگی
موزه ها و سایت موزه ها
نواحی شهری
هنرهای سنتی و صنایع دستی
هنرهای زیبا
هنرهای نمایشی
فعالیت های اقتصادی خاص
الگوهای فرهنگی خاص
جشنواره های فرهنگی
روابط دوستانه ساکنان
انواع گردشگری مرتبط با جاذبه های تاریخی­ فرهنگی
گردشگری فرهنگی
گردشگری میراث
گردشگری میراث فرهنگی
گردشگری باستان شناختی
گردشگری مذهبی­ زیارتی
گردشگری شهری
گردشگری روستایی
گردشگری قومی و عشایری
گردشگری جنگ
ارزش گذاری جاذبه های باستان شناختی در ایران
گروه اول: میراث فرهنگی جهانی (یونسکو)
گروه دوم: آثار پیشنهاد شده برای ثبت در فهرست میراث جهانی
گروه سوم: فهرست آثار ملی ایران
گروه چهارم: سایر جاذبه های باستان شناختی
جمع بندی فصل
فصل پنجم: مدیریت میراث باستان شناختی با رویکرد توسعۀ پایدار گردشگری
مقدمه
مدیریت میراث باستان شناختی
1- قانون گذاری و اقتصاد
2- برآورد
3- تحقیقات
4- نگهداری و حفاظت
5- معرفی و آموزش
6- آموزش تخصصی حرفه ای
7- مشارکت بین المللی
نقش گردشگری باستان شناختی در حفاظت متوازن میراث باستان شناختی
خطرهای احتمالی گردشگری
باستان شناختی در سایت های باستان شناسی
آسیب رساندن به سایت (ناآگاهانه)
رفتارهای وندالیستی (آگاهانه)
عدم معرفی مناسب سایت
مدیریت آثار بازدیدکنندگان در سایت های باستان شناسی
جمع بندی فصل
فصل ششم: نقش سایت موزه های باستان شناسی در توسعۀ صنعت گردشگری
مقدمه
مفهوم موزه
گونه شناسی موزه ها
مفهوم سایت موزه باستان شناسی
مشهورترین سایت موزه های باستان شناسی دنیا
سایت موزۀ چتل هویوک در ترکیه
سایت موزۀ جینشا در چین
سایت موزه های باستان شناسی ایران
سایت موزۀ تخت جمشید
سایت موزۀ عصر آهن تبریز
سایت موزۀ بندیان درگز
سایت موزۀ گوهرتپه
سایت موزۀ سنگ هگمتانه
پارک موزۀ سنگ طاق بستان
امکان سنجی ایجاد سایت موزه در محوطه های باستانی ایران
نقش سایت موزه های باستان شناسی در توسعۀ صنعت گردشگری
اصول تفسیر در سایت موزه های باستان شناسی
جمع بندی فصل
منابع