ایران پیش از تاریخ ( عصر مس سنگی )

13,500 تومان

کتاب حاضر که دستاورد سالها تحقیق و پژوهش نگارنده است عصر مس سنگی را که یکی از درخشان ترین دورانهای پیش از تاریخ ایران به شمار می آید مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در این دوران جوامع روستایی اولیه به اوج شکوفایی خود می رسند. هدف این تألیف، ابهام زدایی از این دوران با استناد به یافته های بی غرض باستان شناختی در بستر عظمت طبیعی فلات ایران است. از این نظر کتاب حاضر نخستین تلاش در این زمینه است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حسن طلایی

سال نشر

92

فهرست اشکال
فهرست تصاویر
فهرست نقشه ها
پیشگفتار
فصل اول: فرایند گذار از فرهنگهای نوسنگی به دوره مس سنگی
فرایند گذار در فلات ایران
جمع بندی
فصل دوم: پیشینه استفاده از اصطلاح «مس سنگی» در دوره بندی فرهنگهای پیش از تاریخ
آسیای غربی
اصطلاح مس سنگی در فلات ایران
جمع بندی
فصل سوم: عصر مس سنگی در مناطق مختلف فلات ایران
شمال مرکزی ایران
زاگرس شمالی (آذربایجان)
زاگرس مرکزی
جنوب غرب
زاگرس جنوبی (فارس)
جنوب شرق
جمع بندی
فصل چهارم: شاخصهای بنیادین عصر مس سنگی ایران
فلزگری
اقتصاد و معیشت
چرخ سفالگری
هنر تصویری (سفال منقوش)
معماری
ابزار و آلات سنگی و استخوانی
مهرهای مسطح
اشیاء گلی و پیکرکها
منابع و مآخذ