اندیشه‌ های سیاسی در قرن بیستم

6,500 تومان

قرن بیستم ویژگی های بسیاری دارد، از جمله: جهانی شدن یا دست کم در آستانه جهانی شدن؛ یعنی این قرن و فرازونشیب های آن در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، فناوری و … با شدت و ضعف های مختلف، ابعاد گسترده ای دارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ح‍ات‍م‌ ق‍ادری‌

سال نشر

87

مقدمه
فصل اول : آنارشیسم
فصل دوم : لیبرالیسم
فصل سوم : کثرت گرایی لیبرالیستی
فصل چهارم : دموکراسی
فصل پنجم : محافظه گرایی
فصل ششم : سوسیالیسم
فصل هفتم : مارکسیسم
فصل هشتم : مکتب فرانکفورت
فصل نهم : فمینیسم
فصل دهم : توتالیتاریانیسم
فصل یازدهم : اندیشه سیاسی و پست مدرنیسم
فصل دوازدهم : متفکران چند رگه
کتابنامه