امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

12,500 تومان

امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات دیجیتال، به‌تنهایی تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های کار،  زندگی و مبارزه اعم‌از: عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، تکنولوژیک، و زیست‌محیطی را در خود جای داده است؛ بنابراین، از فضا، کارویژه‌ها و قواعد مخصوص‌به‌خود برخوردار است و می‌توان مدعی شد ما با جامعه‌ای متفاوت به نام «جامعة مجازی» روبه‌رو هستیم، هرچند این جامعه ارتباطات وثیقی با جامعة حقیقی دارد.
شکل‌گیری عرصه‌های کار، زندگی و مبارزه در چهارچوب جامعة مجازی و ارتباط گستردة آن با جامعة حقیقی میان فضای سایبر و امنیت ملی و بین‌المللی پیوند معناداری را برقرار ساخته است، به‌طوری‌که خود زیرساختی عمومی برای تمامی زیرساخت‌های حیاتی و غیرحیاتی جامعة حقیقی به‌شمار می‌رود و همین امر موجب شده است که به‌سرعت مفاهیمی چون: جنگ سایبری و امنیت سایبری وارد ادبیات مربوط به امنیت ملی شوند، به‌طوری‌که کشورها سازمان‌های بزرگ و کوچکی را برای مدیریت فضای سایبر و مدیریت امنیت، جنگ و دفاع سایبری ایجاد کرده‌اند.
اهمیت روزافزون فضای سایبر و درپی آن، امنیت و جنگ سایبری، توسعة دانش مربوط به شناخت‌شناسی و روش‌شناسی در این عرصه را دوچندان نموده است. دراین‌خصوص، با آنکه کتاب‌های زیادی با موضوعات مسائل فنی، تکنولوژیک و عمومی فضای سایبر به فارسی نگاشته و تعداد کمی از آنها نیز با نگاه فنی وارد مقولة امنیت سایبری شده‌اند، منابع فارسی درمورد موضوعاتی چون: جنگ و امنیت سایبری در چهارچوب امنیت ملی و بین‌المللی بسیار محدودند. دراین‌زمینه، مؤسسة ابرار معاصر تهران در کنار دیگر مجموعه کتاب‌های خود، مجموعة جدیدی را با عنوان «امنیت و جنگ سایبری» وارد فهرست انتشارات خود نموده است. دراین‌راستا، مسائل مربوط به سیاست‌ها و راهبردها، سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های امنیت و جنگ سایبری خواهد بود که با درنظر گرفتن محورهای کلی زیر منتشر می‌شود:
• الگوهای امنیت سایبری؛
• دکترین امنیت و جنگ سایبری؛
• راهبردهای امنیت و جنگ سایبری؛
• بازدارندگی سایبری؛
• سیاست‌های امنیت سایبری.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

ابرار معاصر تهران

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران

سال نشر

92