اقلیم شناسی مناطق خشک

12,500 تومان

در این کتاب به گردش کلی جو و سامانه واچرخند جنب حاره به عنوان عامل اصلی ایجادکننده مناطق خشک و بیابانی جهان و نیز وردایی و تغییرات جوّی و اقلیمی این مناطق از طریق نمایه های عددی مبتنی بر بارش و دیگر فراسنجهای جوی پرداخته می شود. سپس اثرات انسان بر شرایط جوّی و اقلیمی مناطق بیابانی و تشدید پدیده بیابان زایی و نیز تأثیر محیط بیابان بر شرایط زیستی انسان بررسی می شود و در نهایت مناطق خشک و بیابانهای ایران به تفصیل تشریح می گردد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

هوشنگ قائمی , آذر ذرین , فرامرز خوش اخلاق

سال نشر

91

پیشگفتار چاپ دوم
پیشگفتار مؤلفان
فصل اول: علم اقلیم شناسی و مفاهیم آن
فصل دوم: گردش کلی جو
فصل سوم: واچرخندهای جنب حاره
فصل چهارم: خاستگاه مناطق خشک
فصل پنجم: ماهیت زناری ، فصلی، و وردایی اقلیم خشک
فصل ششم: مناطق خشک و شاخصهای خشکی
فصل هفتم: اقلیم بیابانهای جهان
فصل هشتم: انسان و مناطق خشک
فصل نهم: بیابان زایی
فصل دهم: بیابانهای ایران
مابع وماخذ
واژه نامه
نمایه موضوعی