اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

17,000 تومان

محیط بین المللی، از چنان پویای و تحرکی برخوردار است که به سادگی نمی توان تعاملات میان بازیگران را در مسیری خطی و ساده ارزیابی کرد. در چاپ هفدهم این کتاب، موضوعات مطروحه در سیاست بین الملل، تجزیه و تحلیل نظام بین الملل، نقش دولت در سیاست بین الملل، بررسی تعارض، سطوح مختلف تحلیل و جایگاه مسائل اخلاقی و هنجاری در سیاست بین الملل بازنگری شده اند. در واقع مؤلف سعی کرده است با تجدیدنظرها، ابهامات را بر طرف و به تجزیه و تحلیل دقیق تر وقایع کمک کند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ق‍وام‌

سال نشر

90

مقدمه چاپ هفدهم
فصل اول : سیر مطالعه روابط بین الملل
فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل بر اساس رهیافت تصمیم گیری
فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل بر اساس رهیافت قدرت
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نظام بین الملل
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
فصل ششم : هم گرایی و تعارض در سیاست بین الملل
فصل هفتم: نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل
منابع