آب و هوا شناسی توریسم

9,500 تومان

گردشگری فعالیتی علمی و تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که آب و هوا یکی از آنها به شمار می رود و آب و هواشناسی در توسعه آن نقش مهمی ایفا می کند. اهمیت پرداختن به این مسئله از انجا آشکار می شود که امروزه صنعت توریسم در حال تبدیل شدن به سودآورترین صنعت جهان است. محققان به دلیل اهمیت آب و هو در برنامه ریزی توریسم، سعی می کنند با بررسی اقلیمی هر مکان جغرافیایی، تغییرات آن را در طول زمان و مکان و روابطش با فعالیتهای انسانی، روشها و تکنیکهای مورد نیاز را برای تحلیل شرایط محیطی در برنامه ریزیهای توسعه گردشگری، فراهم آورند.
مؤلف معتقد است با وجود رابطه ناگسستنی آب و هواشناسی و گردشگری، دانش ما در این زمینه در مراحل ابتدایی است. در نتیجه وی هدف اصلی اش از نگارش این کتاب را سعی در نشان دادن نقش و اهمیت آب و هوا و روابطش با توریسم بیان می کند و در پنج فصل به بیان مفاهیم اساسی آب و هوا، مفاهیم اساسی توریسم، روابط این دو، تکنیکها و روشهای مورد استفاده و اهمیت تغییرات اقلیمی در صنعت توریسم می پردازد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حسن ذوالفقاری

سال نشر

94

پیشگفتار ویراست 2
پیشگفتار
فصل اول:مفاهیم اساسی آب و هواشناسی
فصل دوم: مفاهیم اساسی توریسم
فصل سوم: روابط بین آب و هوا و توریسم
فصل چهارم: آسایش حرارتی و آب و هوا شناسی توریسم: بررسی شاخصها و ...
فصل پنجم: تغییر آب و هوا و توریسم
فصل ششم: اقلیم گردشگری ایران